fredag 1 mars 2013

I Boverksstaden på turné

Bostadsturnén är igång på allvar och efter mjukstarten i Västsverige blev det vackra Blekinge, Ronneby och Karlskrona.
Med utsikt över Långasjö skulle tre
50 kvm stora semesterstugor ligga
På Tore och Ulla Hellbergs fastighet i Backaryd, en ort som man kommer till efter att ha passerat Stockholm, vill paret bygga tre semesterstugor invid Långasjön. Området kring sjön ingår i ett LIS-område som Ronneby kommun föreslagit men ännu inte antagit. Naturskönt invid Ullas barndomshem med vacker 1800-tals snickarglädje på mangårdsbyggnaden, ändå är det sällan man ser någon gå här. Det är värnandet av allmänhetens tillgång till stränderna som är Länsstyrelsens motiv till att fortsatt neka paret att få bygga mer än den ena stugan som ligger utanför 100-metersgränsen. När länsstyrelsens tjänsteman var på plats för inspektion vid Långasjön ville ”hen” inte ens gå ur bilen berättar Rolf för mig, Centerpartisterna, Knut Svensson och Jan Olofsson, Leif Johansson, Ronny Henriksson och journalisten med fotograf från BLT.

Strandskyddsdispenser för landsbygdsutveckling

Myndigheterna måste inse att företagandet på landsbygden inte enbart består av jord- och skogsbruk. Attraktionskraft och tillväxt förutsätter en kombination, där turism och upplevelser kan locka människor att starta företag, anställa och skapa efterfrågan på service året om.

Nu har Lena Ek och Stefan Attefall tagit ett gemensamt initiativ att se över vad som gör att intentionerna med den nya lagen, att göra det enklare att få dispens inte fungerar i praktiken.
Grundprincipen menar jag borde vara att det är tillåtet att bygga strandnära, såvida inte särskilda skäl föreligger, allmänhetens tillträde, skydd av biotoper, eller ett redan högt exploateringstryck.

Till Karlskrona kom jag efter en god lunch med sällskapet på krogen Viktoria i Backaryd, där det hör och häpna erbjuds maltwhiskyprovning till en målgrupp som sträcker sig över hela sydöstra Götaland. Duktig krögare  från Hillerstorp, den där Peter Gustavsson.

Till Karlskrona

Karlskrona är litet på kartan men har hela 65 000 invånare. Efter en presentation av det allmännyttiga Karlskronahem med 4000 bostäder och ansvaret de har efter att ha ”fått husen av kommunen – dess invånare” Med det menar Per Myrbäck, VD (med förflutet i många branscher, bl.a. LRF) att det är ett ansvar att hållbart förvalta gåvan och göra den tillgänglig åt dem som en gång givits Karlskronahem.

Kooperativ hyresrätt i praktiken

Vedebylund 1:1 – ett seniorboende som upplåts som kooperativ hyresrätt i ett 7-våningshus innehåller 28 lägenheter och en gemensamhetslokal, kommer att kosta 1400 kr/m2, vilket är en låg kostnad. 15 000 Kronor/m2, anses vara en billig byggkostnad. Skälet till det är att byggföretagen i Karlskrona verkar lokalt och har lärt sig hålla kostnaderna nere. Här finns inte jättarna och det gäller även det närliggande Växjö som också prisas för låga byggkostnader. Till Växjö kommer jag redan den 11 mars.

För de som står längst från bostadsmarknaden erbjuder man 3 månaders kontrakt med hyresgästen direkt, inte med socialtjänsten, för då tar man inte ansvaret som hyresgäst för att betala hyra och sköta sig. Det kan vara tufft med korta kontrakt, men det är bättre än inget alls.

Varför tillgänglighet endast för bilar?

Detaljplaner får inte vara så detaljerade att de hindrar koncepthus. Tillgänglighetskraven är inte sådana att de fördyrar speciellt mycket, däremot är en för hög parkeringsnorm ett problem. Är det viktigare med tillgänglighet för bilar än för människor, kan man fråga sig.
Under kvällen träffades sju intresserade för bostadsdiskussion på Studieförbundet Vuxenskolan under rubriken SV Arena.

Var ska vi göra av 40-talisterna?

Byggemenskap i Seniorhusföreningen, eller vart ska vi göra av 40-talisterna? Fredrik von Platen företräder en så kallad bygg-gemenskap. Han var för några år sedan generaldirektör (eller motsvarande) för Boverket och har en massa erfarenhet som han frispråkigt delar med sig till mig och min följeslagare Lars Karlsson. Tillsammans med föreningskamraten Else-marie Furevall var de dagen innan i Mönsterås hos Roland Åkesson, C och talade inför 65 personer om sin förening, som går ut på att förse medlemmarna med nya och ändamålsenliga bostäder för personer som uppnått pensionsåldern. Hela 200 medlemmar deltar sedan 2004 i verksamheten som innehåller både arbetsmöten, studiecirklar, kultur och nöjen. Några medlemmar har valt att stiga av därför att de känner att de med ålderns rätt inte vill planera för nästa boende, andra har redan fått bostäder i de redan färdigställda bostadsrättsföreningarna.

Om man vet vad man vill ha så kan man pressa storföretagen, som annars gör vad de kan för att lura bostadsrättsföreningarna. Det är en av erfarenheterna de fått efter att ha jobbat med Växthuset, som är namnet på de bostadsrättsföreningar som bildats som en avknoppning från bygg-gemenskapen. Detta är första gången jag stöter på en sådan, men säkert inte den enda. Mig veterligen finns det ingenstans någon förening som denna med uppgift att åstadkomma seniorbostäder.


"om kostnadsutvecklingen i bilindustrin varit
samma som i byggindustrin, skulle en ny Volvo
idag kostat 800 000 kronor"
Hjälpmedelsinstitutet startade projektet ”Bo bra på äldre da´r”. Projektet är avslutat, men arkitekt-tävlingen som ledde till Vedebylund – huset i Karlskrona som ägs av Karlskronabostäder, men blockförhyrs av ett kooperativ är resultatet av en tävling som utlystes för att entreprenörer och arkitekter skulle samverka för bra bostäder åt äldre.

Trist bemötande hos Boverket

Som avslutning uppvaktades Boverkets nuvarande Generaldirektör Janna Valic, av mig, Carlos Andersson från passivhuscentrum i Alingsås och kommunalrådet Karolina Skog, Mp i Malmö. Mötet skulle handla om Nära-nollenergihus och byggkrav, mot bakgrund av Boverkets byggregler. Nu inleddes det med att jag kritiserades av direktören för att jag klagat på Boverket och kallar dem slappa och otidsenliga i ett pressmeddelande som citerats i branschtidningar. Kritiken mot myndigheten tycker jag att jag det finns fog för, så det rör mig inte. Samtalet med Janna och senare hennes kollegor var bra, men det är tydligt att erfarenheten hos Boverkets experter inte vill se samhälls- och miljönyttan med hållbart bostadsbyggande, på samma sätt som vi. Politiskt måste vi med gemensamma krafter se till så Byggkravutredningens förslag om en stopplag mot kommunala särkrav inte genomförs, samt verka för en skärpning av Boverkets byggregler vad avser tillförd energi i byggnader.

Boverket menar att det här med passivhus är något nytt som vi inte har kunnat utvärdera ännu. Ändå skriver Fredrik von Platen om behovet av att utveckla passivhus redan i skriften ”skärpning på gång i byggsektorn”från 2009. Denne frispråkige senior bör jag fortsätta ha god kontakt med och kanske bjuda till Kungsbacka.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: