fredag 14 mars 2014

Närodlad politik, nu och då

Centerpartiet väckte genom Fredrik Hansson på tisdagens Kommunfullmäktigemöte med en interpellation till Orföranden i Nämnen för Service, Moderaten Peter Söderberg, frågan om hur ett beslut i EU-parlamentet kan bidra till att fler närproducerade livsmedel kan handlas upp för kommunal verksamhet i Kungsbacka.

Det är bra att frågan om varifrån maten kommer som serveras på tallriken i våra skolor och äldreboenden aktualiseras igen. Den offentliga sektorns roll som konsument kan inte underskattas och det är inte rimligt när de höga och välmotiverade kraven på djurskydd och hälsa inte betyder något för oss konsumenter, oavsett om våra inköp sker direkt i butik, eller via skattsedeln och kommunal upphandling.

Redan 2006 väckte jag och Centerpartiet en motion, där vi påpekade att samma kommuner (nu är det Länstyrelsen) som kontrollerar efterlevnad av hårdare regler för djurskydd och hälsa, handlar upp mat från djur som fötts upp under förhållanden som i Sverige hade givit böter och fängelse. Vi borde därför se till att dessa krav blev vägledande för vår egen livsmedelsupphandling.

Motionen som behandlades i kommunfullmäktige mottogs väl och beslutet blev att en ny inköpsordning skulle tas fram där djurskydd och hälsa beaktas vid upphandling av livsmedel. Den gamla var från 1995 och behövde omarbetas. Helt i linje med vad vi ville och skälet var nog min ide att koppla samman frågan med framtagandet av nya styrdokument. Här var Kungsbacka tidigt ute med att införa något som många börjat diskutera först nu.

I samband med att motionen bereddes togs den nya inköpsordningen fram och den gäller fortfarande. Således är det idag möjligt att följa kommunens regler och handla upp livsmedel som är producerade under förhållanden som är likställda de svenska. Det intressanta vore att ta reda på hur denna inköpsordning fallit ut och om den styr på det sätt som fullmäktige avsåg 2007. Det kan ju mycket väl vara så att tjänstemän på kommunens upphandligsavdelning använder Miljöstyrningsrådets kriterier för så som beskrevs i en av bilagorna till beslutet.

Därför är det förvånande när den nuvarande ordföranden för Service (då var det undertecknad) är så okunnig och ointresserad av matens ursprung och dess miljöpåverkan, som det framgår av hans svar på Fredriks fråga. Han var ju själv ledamot i nämnden där inköpsordnignen togs fram för beslut i fullmäktige. Minnet är kort.

Som sagt, bra att frågan väcks. Men bra också att vrida klockan tillbaka och se vad som är beslutat. Då finner vi att Närodlad politik är kännetecknande för hur Centerpartiet agerat och i det här fallet också för de beslut vi drivit igenom. Men som så ofta annars faller det på engagerade politiker att efterfråga resultatet. Bra Fredrik!

Här nedan ett utdrag från protokollet:


Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: