torsdag 8 november 2012

I verkligheten är saker och ting inte lika enkla Veronika PalmIdag presenterade Veronika Palm en bostadspolitisk rapport för Socialdemokraterna. Man kan konstatera att den inte tillför så mycket nytt. Mest klagas det över att det byggs för lite. Det kan man hålla med om, men till skillnad från Veronika Plam så agerar Regeringen och Centerpartiet för att råda bot på de problem som uppstått efter decennier av S-regeringsinnehav och en överreglerad marknad, där inte investeringskapitalet satsas där det gör nytta.
 
Alla är överens om att bostadsbyggandet är otillräckligt, men lösningen är inte riktade subventioner, generella kreditgarantier och bonusar. Ingen av aktörerna (inte ens de allmännyttiga bostadsföretagen) efterfrågar det. De menar, liksom vi att det driver byggkostnader och skapar obalans, samtidigt som det skickar signaler till marknaden att den som inte gör något, har skattepengar att hämta.

I maj 2010 trädde en ny förenklad Plan- & Bygglag i kraft. Lagen utarbetades av det dåvarande Miljödepartementet och syftar bland annat till att korta handläggningstider. De förslag om förenklingar som föreslås är sådant som Regeringen redan gett uppdrag att utreda och föreslå ytterligare förenklingar kring, bland annat att åstadkomma en bättre regional planering och förmå kommunerna att vara mer aktiva i sitt planarbete. Dessa förslag presenterades i budgetpropositionen där det även finns stimulansåtgärder framförallt för studentbostäder. Länsstyrelserna och Mark- och Miljödomstolarna får direktiv och även medel för att korta handläggningstider vid överklaganden.

Det finns många anledningar till att bostadsbyggandet inte är i nivå med vad det borde vara. Flera hänger samman med den tidigare förda politiken, en stor del beror på osäkerhet kring konjunktur och finansmarknad. Sist men inte minst efterfrågas långsiktigt hållbara spelregler och en fungerande bostadsmarknad, med mindre reglering och bättre rörlighet. Socialdemokraternas förslag motverkar istället det. Tyvärr har inte Socialdemokraterna ännu förstått att det finns ett stort intresse från privatpersoner att hyra ut sin bostad, bostadsrätt eller äganderätt till de människor som idag är i akut behov av en bostad. Grundavdraget har ökat till 40 000 kronor från 21 000 vilket ger ett bra incitament att vilja hyra ut bostaden när den står tom. Tyvärr finns det lagar som lägger hinder vägen för den som vill hyra ut sin bostad under en begränsad tid. Dessa vill Regeringen förändra, medan Socialdemokraterna hittills varit emot ett sådant förslag. Det går inte att ta Veronika Palm seriöst när hon å ena sidan vill skapa fler bostäder och å andra sidan sticker käppar i hjulet för förslag som ökar tillgången på bostäder.
 
Centerpartiet vill gärna se ytterligare förbättringar av bostadsmarknaden. Minskade flyttskatter ökar rörligheten och tillgången, även på små billiga lägenheter för ungdomar, när flyttkedjorna rullar. Vi vill se ett skattesubventionerat bosparande för unga så att de har större möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden via en egen bostad. Vi är kritiska till att bolånetaket, som det är utformat idag, stänger ute personer med en god och stadig inkomst från bostadsmarknaden, bara för att de inte kan få fram de 15 % som bankerna minst kräver i kontant insats. I Norge finns inte de problem som Socialdemokraterna pekar på, bland annat av det skälet att det finns en friare hyressättning, fler privata fastighetsägare som hyr ut bostäder och en tradition att spara för att kunna köpa sin bostad. Den form av bosparande vi föreslår har funnits i vårt västra grannland länge. Detta tillsammans med enklare privatuthyrning skulle snabbt ge effekter i storstäderna. Centerpartiet vill rikta stöden till de svagaste bostadsmarknaderna, där det behövs kreditgarantier för att överhuvudtaget få lov att låna i bank för att bygga, därför att marknadsvärdet understiger produktionskostnaderna. Vi behöver också rikta lånegarantier och stöd till de som inte har en chans att komma in.

Pengarna finns redan hos fastighetsägare, byggföretag och bostadskunder, men på grund av osäkerhet, långa plan- och genomförandetider, en alltför stark hyresreglering, där liten hänsyn tas till bostadens faktiska värde och en förväntan att det någon gång skall komma subventioner och stöd i den form som S nu utlovar, används inte dessa i tillräcklig omfattning för att investera i nya bostäder. Vi behöver bygga mera generellt och inte haka upp oss på upplåtelseformer. Varje ny bostad medverkar till att minska bostadsbristen och öka rörligheten.

Ola Johansson
Centerparitet

Inga kommentarer: