tisdag 24 januari 2012

LOV-värt men opedagogiskt

Antagandet av Lagen om Valfrihet föranledde Kungsbacka att snabbare än många andra kommuner erbjuda fler utförare av
hemtjänst till brukare inom äldre- och handikappomsorg. Lovvärt och bra! För att vara en kommun med starkt borgerligt styre har Kungsbacka annars varit aningen senfärdig med att införa valfrihet och på ett kraftfullt sätt låta utmana den egna verksamheten. Centerpartiet har i decennier drivit frågan om att erbjuda omsorgscheckar, långt innan ny lag skapade ett regelverk att hålla sig till. Individens rätt att ställa krav och få dem tillgodosedda har varit vår utgångspunkt.

Valfrihet ska inte bara vara grädden på moset. Vi måste lyfta frågan om kvalité i välfärden, skolan, vården och omsorgen till en nivå som är högre än om det är en privat, eller offentlig aktör som utför den. Samtliga ska förväntas hålla en hög kvalité och bedömas som likvärdiga, även i jämförelse med den omsorgsverksamhet som kommunen bedriver i egen regi.

Enligt Svenskt Näringsliv är det i landet som helhet 55% som avstår att välja. Det kan tyckas vara mycket, men är betydligt färre än vad det är som inte väljer el- eller teleleverantör. Förbättringspotential finns givetvis. Det går att förbättra marknadsföringen av kundvalet. Möjligheten för Dig att välja och välja nytt om man är missnöjd, eller eljest önskar något annorlunda än man för tillfället får är grundläggande och bör breddas.

Det måste finnas bättre sätt att fördela "icke-valsbrukarna" på än genom lottning. Det gör själva grundfrågan om likvärdighet och fritt val svår att kommunicera. Kungsbacka borde hellre valt en metod där det fördelas genom ett rullande schema. Det skulle uppfattas förutsägbart och mer rättvist för både brukare och utövare. En kommun (Staffanstorp) genomför årligen en NKI-undersökning och låter den som får bäst omdöme av sina kunder tilldelas samtliga icke-väljare kommande år. Så skapar de ett incitament att utveckla kvalitén samtidigt som den egna regin har möjlighet att fortsätta behålla de som avstått från att välja genom att förtsätta vara bättre än de privata.

Att vidmakthålla monopolställningen med automatik främjar inte grundiden med valfrihet och undergräver på sikt såväl de kommunala som de privata utövarnas möjlighet att utvecklas och bli bättre.

Ola Johansson
Centerpartiet

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: