måndag 14 juni 2010

Får vi LOV?!


Lagen om Valfrihet reglerar hur kommuner skall kunna konkurrenspröva hemtjänst till äldre och funktionshindrade. Centerpartiet har kartlagt Sveriges 290 kommuner. 90 Av dessa har helt avfärdat tanken på att erbjuda medborgarna möjlighet att välja. I Kungsbacka och Varberg infördes kundval tidigt. Kommunerna är två av de 45 som beslutat om och genomfört LOV. Falkenberg hör till de 72 som har beslutat men inte tagit i drift.
Hemservice i Halland AB bedriver verksamhet i både Kungsbacka och Varberg. Villkoren mellan kommunerna skiljer sig åt och det finns anledning att jämföra och dra slutsatser. Framförallt för Falkenberg som just står i begrepp att införa LOV och har chansen att göra rätt från början.

Kungsbacka var visserligen tidigt ute, men det hade gått att göra mera för att skapa likvärdiga förutsättningar. Hemservice i Halland har 95 % marknadsandel bland de som väljer, säger Carina Möberg, men av de drygt 1500 hemtjänstberättigade är det endast 80 stycken som aktivt valt en annan utförare än kommunens egenregi. Det är visserligen ett "krav" att aktivt välja, men en stor del avstår ändå och per automatik hamnar de som kunder hos komunens egenregi. Om dessa passiva väljare fördelades på de olika leverantörerna skulle deras kritsika massa öka och därmed deras konkurrensförmåga, framförallt gentemot kommunen, men ocks gentemot de "dominerande" aktören på den privata sidan.

• Centerpartiet anser att valfriheten nu ska utökas så att de hemtjänstberättigade som inte aktivt väljer fördelas på de leverantörer som är godkända i den aktuella kommunen.

• Kommunens egenregiverksamhet skall ha samma ekonomiska villkor/ersättning som leverantörerna har.
• Fördelningsmodellen ska inte vara utformad så att leverantörernas kalkyl försämras av att de har kunder på landsbygden där resan från och till blir en betydande del av kostnaden.

Vi tycker att rätten att själv få bestämma vem som ska sköta om dig och att inte enbart vara hänvisad till den kommunala hemtjänsten. Möjligheten till valfrihet gör att leverantören, oavsett om det är kommunen eller ett företag, anstränger sig lite extra för att ge kunden det lilla extra. Att det sedan ges möjlighet att från samma leverantör beställa tillägg i form av avdragsberättigade hushållsnära tjänster är en förmån som borde marknadsföras bättre.
Kommunen har ett särskilt ansvar att informera om detta. Den egna verksamheten måste betraktas som en av de övriga leverantörerna, med samma krav att vara effektiva, kreativa och serviceinriktade.

För de anställda inom omsorgssektorn betyder LOV att utveckla sin kompetens, få karriärmöjlighet och löneutveckling. Det har också gett många möjlighet att starta företag. Nästa utmaning blir att få ungdomar, killar och tjejer, att utbilda sig till vård- och omsorgsyrken. Möjligheten att kunna välja mellan olika arbetsgivare gör yrkesvalet mer attraktivt.

Carina Möberg, VD för Hemservice i Halland hademånga idéer och har synpunkter på hur LOV tillämpas i de nordliga Hallandskommunerna och förmedlade dessa till Ola Johansson, kommunalråd i Kungsbacka, tillika Riksdagskandidat för Centerpartiet i Halland och Mari-Louise Wernersson, Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, tillika partistyrelseledamot i Centerpartiet.

Inga kommentarer: