torsdag 26 januari 2017

Stoppa häxjakten på småskalig vattenkraft!

Irritation, ilska, oro och uppgivenhet. Det är känslor som präglar många småföretagare sedan det står klart att vattenverksamheter, små dammar och kraftverk nu måste omprövas gentemot Miljöbalken, trots att de funnits där i hundratals-, ja, kanske bortemot tusen år.

Med Marianne Andersson och Bengt Hilmersson (c) i Vårgårda
Vi har rest runt i landet för att besöka kvarn- och kraftverksägare som inte kan förstå varför Sverige överimplementerar det så kallade ramdirektivet om vatten från EU. Detta trots att en majoritet i Riksdagen beslutat om en enklare prövning. Trots att det i energiöverenskommelsen skakats hand över blockgränserna på att regelverken för småskalig vattenkraft, vid den omprövning gentemot moderna miljökrav som måste ske, ska ta bättre hänsyn till ekonomiska konsekvenser och enskildas intressen.

Ola Johansson (C) frågademiljöminister (följ länken till interpellationen), Karolina Skog (Mp) om hon håller med om beskrivningen och huruvida det är motiverat att anstå med prövningarna. Annika Qarlsson (C) har tagit emot svaret och debatterat i riksdagen (följ länken). Centerpartiet menar att det, som följd av det oklara rättsläget och riksdagens tydliga ställningstaganden, till förmån för den småskaliga vattenkraften, behövs två åtgärder från miljöministerns sida.


För det första, moratorium, -ett stopp för fortsatt prövning intill dess det är klarlagt huruvida ramdirektivet för vatten verkligen ingriper mot redan befintliga vattenverksamheter, vars tillstånd baseras på gammal hävd, eller äldre lagstiftning.

För det andra en modern lagstiftning, som tillmötesgår energiöverenskommelsen vad gäller ekonomiska villkor och enskilda intressen och som kan godkännas av den majoritet i riksdagen som förväntar sig enklare prövning.

Av det svar som vi fått från miljöministern framgår det att hon ämnar lämna en proposition till riksdagen redan före sommaren. Det ser vi fram emot, fast det finns anledning för vattenkraftsägarna att fortsätta oroas. Det tycks fortfarande vara regeringens ambition att riva upp tillstånd och genom nya krav på bland annat vandringsvägar förmå markägare att riva befintliga dammar för att aldrig mer återuppbygga dem.

En eldsjäl som gav upp, Lilla Åby kraftstation.
Ove och Ann-Sofie Andersson försökte bygga om
Det gavs inte heller denna gång något tydligt besked från miljöministern. Det tyder på motsättningar mellan ministrar (S) med ansvar för närings- respektive energifrågor och miljödepartementet (Mp). Löftena mot Älvräddarna och Sportfiskarna kan inte svikas nu. Vattenverksamhetsutredningen var ett beställningsverk från dem, som inte tog hänsyn till behovet av förnybar energi, småföretag, landsbygd eller kulturarv- och miljö. Nu idkar länsstyrelser och kammarkollegium en häxjakt på idealister med små resurser och det riskerar få förödande konsekvenser för landskapet längs våra vattendrag. Regeringen måste ta sitt ansvar och stoppa detta nu!

Kvarnar och turbiner som installerats för att smälta och smida järn, mala brödsäd, driva sågverk och försörja småindustri med elkraft, som varit viktiga för att bygga landet, kommer läggas ned, rivas och ersättas med ingenting. Istället för vandringsvägar för fisk får vi ödeläggelse och ytterligare försämrade villkor för landsbygdens näringar. Därför fortsätter vi, trots miljöministerns undvikande svar driva den här frågan.

Den här artikeln publicerades i liknande form i webbtidningen Altinget och du hittar den här.

Ola Johansson
Centerpartiet

 

 

Inga kommentarer: