tisdag 28 oktober 2014

Samarbetsregeringen är oense även om bostadsbyggandet

Noll procent ränta och riksbankschefen passar i kvällens Aktuellt bollen vidare till politikerna att ta ansvar för bolånen. Miljöpartiets finansmarknadsminister Bo-lund (bra namn) förväntas kommentera och drar till med bankskatt, något som bankerna redan sagt de kommer att ta ut av kunderna. Bristen på idéer från den nytillträdda regeringen är total. Ännu så länge har den ansvarige ministern Kaplan endast gjort sig känd för uttalanden som inte har med bosättningspolitiken i vårt eget land att göra. Samarbetsregeringen har inte ens lyckats komma överens inbördes om åtgärder som skulle förenkla och underlätta bostadsbyggandet. Tvärtom har Miljöpartiet och Socialdemokraterna var för sig och tillsammans röstat nej till förslag som skulle förenkla planprocesserna och skapa möjligheter att förtäta och förändra redan gemomförda detaljplaner. Mp säger nej till bullerförenklingar och bygglovsbefiriade åtgärder. Socialdemokraterna och övriga partier i den tidigare oppositionen satte i somras stopp för enklare kommunal hantering av detaljplaner.

Centerpartiet har flera förslag som skulle motverka överskuldsättningen och åstadkomma en mer rörlig och bättre fungerande bostadsmarknad. Jag har vid flera tillfällen redogjort för vad vi vill och passar på att göra det igen. 

- Se över flyttskatterna. De som redan äger sin bostad sedan decennier och har amorterat av sina lån drabbas av reavinstbeskattning vid försäljning som gör att de inte har råd att köpa en bostad, eller flytta in i nyproducerad hyresrätt. Barnfamiljer tvingas konkurrera på en trång hyresmarknad där nyproduktionen är dyr och passar bättre för det obelånade paret med hög inkomst och bra pension.

- Inför ett skattebefriat bosparande för unga som gör att de inte behöver skuldsätta sig tidigt. Sparandelinjen är i dagsläget nästan lika viktig som arbetslinjen. Amorteringskrav är kanske bra, men grunden är att göra det lönsamt att spara till de viktiga utgifterna bostad och studier.

- Reformera hyressättningen för att skapa incitament att investera i nya och renoverade hyresrätter. Skapa en breddad presumtionshyra där det skapas ett utrymme att under de första femton åren ta ut en hyra som motsvarar marknadsvärdet på en attraktiv nyproducerad hyresrätt. Det behövs en friare hyressättning för att hyresrätten ska överleva som upplåtelseform. Det behövs också alternativ som ägarlägenheter, hyrköp och kooperativ hyresrätt.

- Fortsätt regelförenkla i syfte att stimulera industriellt byggande. De allmännyttiga bostadsföretagens KomBo-hus behöver sin motsvarighet hos privata fastighetsägare. Med mer kostnadseffektiv industriell nyproduktion får vi hyresrätter som är möjliga att bygga i orter där fastighetsvärdena inte är lika höga som i storstäderna. Rörlighet är viktigt, även på orter som har en begränsad befolkningsutveckling. 

- Bygg bostäder strandnära i områden som inte redan överexploaterats. Obebyggda stränder finns det gott om i Sverige. Många kommuner önskar inget hellre än att göra bruk av sina främsta tillgångar för att attrahera bostadsköpare, i form av lugna, natursköna och trygga uppväxtmiljöer för barnen, ett levande civilsamhälle och ett utvecklat småskaligt näringsliv.

Överkuldsättning i hushållen är ett stort problem. Riksbankschefen har rätt i att det nu krävs åtgärder för att öka bostadsbyggandet. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att långsiktigt hållbara förutsättningar och regelförenklingar samverkat med stabil ekonomi, skattesänkningar för hushållen, låg arbetslöshet som bidragit till att vi nu har ett byggande på cirka 40 000 bostäder per år. En acceptabel nivå om det inte varit så att vi under en lång tid haft ett otillräckligt byggande. Det krävs extraordinära åtgärder för att ta igen vad som har tappats. Subventioner och ännu billigare bolån är inte svaret. Det kommer bara att driva kostnaderna uppåt. Det som saknas är konkurrens såväl på finansmarknaden som i byggbranschen.

I morgon onsdag kommer jag på Nordiska Rådets 66:e session i Stockholm tala för behovet att harmonisera regelverken kring byggande i de nordiska länderna som ett sätt att sänka kostnaderna.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: