torsdag 23 oktober 2014

Miljöpartiets budgetsvek om radon

Miljöpartiets höga tonläge i debatten och Stefan Löfvens ord i regeringsförklaringen om att de nationella miljömålen ska klaras har inget stöd i den budget som presenterades idag. Bidraget till åtgärder mot radon i bostäder minskar med två tredjedelar (från Alliansregeringens 33 miljoner 2014 till 12 miljoner 2015). Det innebär att miljömålet (15) om ”En god bebyggd miljö” inte nås. I en rapport som Naturvårdsverket gav ut i våras uppger de att just detta miljömål inte kommer att nås till 2020 och att stödet just till informationsinsatser om radon till egna hem minst behöver vara intakta.

I tretton procent av småhusen och tre procent av lägenheterna ligger radonhalterna över gränsvärdet på 200 Bq/m3, en nivå som redan den innebär betydande risker för människors liv och hälsa. Radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, av dessa har cirka 50 personer aldrig varit rökare.
 
Så sent som för ett år sedan föreslog Jan Lindholm (Mp) en halvering av gränsvärdet. En åtgärd som om den beslutas skulle kräva mer resurser för information och inte mindre. Det finns självklart en koppling mellan gränsvärden, informationen och antalet cancerfall till följd av radon.

Miljöpartiet har i sitt tidigare budgetförslag i opposition avsatt medel för ökade insatser för en förbättrad innemiljö och kräver att frågan prioriteras högre av regeringen och berörda myndigheter.

Alliansens satsningar som gått till informationsinsatser om radon i egna hem och som använts i landets kommuner till åtgärder minskar drastiskt. Detta görs samtidigt som Boverket fått i uppdrag att utreda hur stort anslaget ska vara. Deras rapport presenteras sista december och kommer med stor säkerhet att dra slutsatsen att det nuvarande anslaget behöver stärkas och inte minskas.

Miljöpartisternas tonläge i frågan om just radon har tidigare varit högt, inte minst från deras bostadspolitiske talesperson Jan Lindholm, senast i somras när Svensk radonförening och branschorganisationen Svensk Ventilation ordnade en paneldebatt i Almedalen. Alla var överens om att kommunerna behöver ges möjligheter att ta ett större ansvar för att riskmiljöer kartläggs och att villaägare informeras om vad de kan göra för att säkra sina bostäder mot markstrålning från radon i berggrunden. Nu har Åsa Romson kapitulerat inför ytterligare ett miljömål, klimatet är ett annat.

Ett stort svek av Miljöpartiet mot miljö och hälsa.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: