lördag 21 september 2013

Gott grönt betyg åt Centerpartiet i Kungsbacka

KungsbackaPosten skriver idag om vilka vallöften som infriats sedan valet. Det är bra att de blir tydligt redovisat vad som faktiskt åstadkoms och vilka skälen är till att så inte blivit fallet. Jag vill påstå att måluppfylleslen till stor del beror på Centerpartiet. Politik handlar om att vilja och att finna sätt att genomföra det man vill och inte bara prata.


Pendeltåg i Åsa - grönt
"Till slut hittade politikerna en lucka i öresundstågens tidtabell" Tågstationen invigs den 14 december i år. En fin present till mig på 53-årsdagen. Jag vet hur det gick till. Den som hittade luckan och som var den ende som visste att den fanns är Tore Fritzson, C, Hallandstrafikens ordförande. Jag vet, för jag var där. Mötet var nämligen sammankallat av mig, sedan jag tagit en direktkontakt med Trafikverket (dåvarande Banverket).

Fler små lägenheter - rött
Att det byggs för lite hyresrätter är ett nationellt problem, som hindrar tillväxt och bidrar till ett boendeutanförskap. Sedan löftet utställdes har jag blivit talesperson för C i bostadsfrågor. Jag blir allt mer övertygad om att byggbromsen handlar om brist på ekonomiska drivkrafter att bygga och ett högt kostnadsläge. Ingenting som kommunpolitker kan påverka, knappt ens bostadsministern, som besökte Kolla i juni, inbjuden av mig. Kungsbacka ligger långt framme i planeringen, men det saknas resurser för att förverkliga dem. Anställ fler bygghandläggare, eller förmå dem att jobba mer effektivt. Det bästa sättet är att förenkla för de sökande. En friare hyressättning skulle öka drivkrafterna hos byggföretagen. Det är alla överens om, fråga Aranäs.

Resecentrum i Hede - rött
Nej ännu har inte spaden satts i jorden för det nya utbyggda resecentret, men Västtrafik, Trafikverket och kommunen jobbar med det. Och visionerna står Centerpartiet för. Det var vi som föreslog att stationen skulle kallas "Kungsbacka Norra". En del drog på munnen, men man måste ha visioner. Vi vill satsa på Björkris, Voxlöv och Borgås, de norra stadsdelarna och tycker att ett kompletterande idrottscenter skulle passa i direkt anslutning till stationen.

Lärlingsplatser - grönt
Bra, men vi är inte nöjda. Vi tror på det arbetspaltsförlagda lärandet som utformas i samarbete med näringslivet. I budgeten för 2014 har C på riksnivå lyckats få med ökade resurser att ersätta företagen för handledning. Vi får en utbyggd lärlingsutbildning och utöver det kommer det att bli fler platser i Yrkeshögskolan, där Kungsbacka ligger långt framme.

25 % ekomat - rött
Status är 12 %. När målet sattes upp var status nära 0 och inga som helst ambitioner. Medan jag var ordförande i Service startade en process när måltider utvecklade en kompetens både inom upphandling och måltider. Politiskt togs det fram policys och riktlinjer för upphandlingsverksamheten, där det bland annat pekades ut kriterier för hur vi ska kunna få fram livsmedel som odlats och fötts upp med minst de krav på djurhållning, hälsa och etik som gäller i Sverige (så långt man kan gå inom ramen  för LoU). I samarbete med näringslivchefen gjordes insatser för att informera lokala livsmedelsproducenter om hur de ska bära sig åt för att lämna anbud i kommunens livsmedelsupphandlingar. Centerpartiet har tagit initiativ till en distributionscentral som skulle underlätta avsevärt för mindre lokala företag att leverera till kommunala verksamheter. Upphandling delar upphandlingar i mindre bitar, kött för sig, rotfrukter för sig o.s.v. Allt för att skapa bättre förutsättningar för närproducerat. De 12 procenten nåddes enbart tack vare den extra miljon som sköts till i kommunstyrelsens budget för att täcka eventuella merkostnader, på förslag av Centerpartiet. Att de nämnder där andra partier styr inte prioriterar detta mål kan vi bara beklaga. Målet gäller hela kommunen inte bara KS.

Bättre kollektivtrafik Onsala - Göteborg - rött
Ja, vad som är bra eller inte bra går ju inte bedöma enbart utifrån hur många som väljer det. Orange express till Astra var populär för vissa resenärer, men inte alla. Den nya bussen som lanserades under namnet "Onsalasnabben" är mer flexibel och matar tågen, som är snabbare och går ända in till Göteborgs C. När nya Onsalavägen är färdig kommer den gamla att tas över i kommunal drift. Jag har föreslagit att denna ska anpassas för busstrafik och cykling, när genomfartstrafiken för bil stoppas. Det tar tid att ändra mäniskors beteende. Kollektivtrafiken till Onsala är bra, men många tycker det är bättre att åka SUV.

Färre politiker - grönt
Okej. Det viktigaste är inte hur många de är, utan vad de åstadkommer. Jag tycker att men ska tolka denna text som att det skulle behövas fler Centerpartister.

Ny simhall - orange 
Simhallen har lappats och lagats och en ny simhall behövs för att lyfta idrottsområdet vid Inlag. Fritidsnämnden är en av de verksamheter där Centerpartiet sedan decennier (Hammarberg - Hansson - Fritzson och nu Alderin) haft ett tungt inflytande som ordförande och vice ordförande.

Plats för spontanidrott - grönt
Precis och så länge jag kan minnas har detta förslag funnits med i Centerpartiets program för Kungsbacka, då under namnet "näridrottsplatser". Tack vare att C haft ett avgörande inflytande över fritidsverksamheten har detta mål kunnat förverkligas. I Kullavik minns man säkert att vi tog frågan om idrottsplats på stort allvar och kallade samman möten och tog på oss ledartröjan i att verka konstruktivt för att lösa frågan, dock utan att lyckas ännu.

Tillägg 20130926: Senaste nytt är att vi nu är framme med en plats vid Maleviksskolan och de befintliga bollplanerna där och återigen är det Centerpartiet som verkat för att hitta en lösning.

Slutligen kan man nog konstatera att Kungsbakapostens utvärdering ger ett gott och grönt betyg till Centerpartiet.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: