fredag 20 september 2013

Centerpartiet har äntligen en bostadspolitik

Jag sitter kvar på Centerpartiets stämma i Karlstad och följer en intressant debatt om hur vi bygger ett hållbart samhälle, utvecklar välfärden, skapar tillväxt och attraktionskraft i hela landet. Många viktiga delbeslut på vägen mot en politisk plattform att driva valrörelse från, supervalåret 2014.

Idag klockan 09.30 fattades beslut om att anta ett bostadspolitiskt yttrande och 29 bygg- och bostadspolitiska motioner besvarades.

I tio punkter slår stämman fast de viktigaste förslagen och huvudinriktningarna. Centerpartiet kommer att verka för att öka inslagen av marknadsanpassning av hyrorna. En balanserad och försiktig linje som kontrasterade mot de som drev linjen om en helt fri hyressättning. Hyresregleringen är en kvarleva från tiden efter andra världskriget som varit på väg att avskaffas många gånger. Den är det enskilt största skälet till att det produceras så få hyresrätter idag. Det är en viktig markering från Centerpartiet att vi inte önskar en utveckling mot social bostäder, otrygghet och segregering. En marknadsanpassning innebär inte med automatik fri hyressättning. Debatten var viktig och ingen förespråkade en linje där bruksvärdessystemet bibehålls i sin nuvarande utformning. 

Det behöver skapas drivkrafter att investera i bostäder, även hos privatpersoner. Bosparande för unga enligt norsk modell är värt att pröva och anpassas för svenska förhållanden. Det föreslogs att bosparandet skulle vara allmänt och inte inriktat särskilt till unga bostadskonsumenter. Den tydliga linje som jag drev vann gehör. Vi kan nu förvänta oss att Centerpartiet driver frågan om ett skattesubventionerat bosparande.

Stämman markerade också mycket tydligt sitt ogillande till förslag att begränsa kommuners möjlighet att ställa tekniska krav på bostäder som byggs på kommunägd mark. Vi betonande också att energikraven behöver skärpas. Med nya skarpa krav på energieffektivitet och med enhetliga nivåer som är anpassade till regionala skillnader, olika bostadsmarknader och nära-nollenergibyggnader kommer behovet av kommunala krav utöver dessa regler med naturlighet att minska. Främst för att det kommer att finnas krav som motsvarar de mest ambitiösa nivåerna.

Centerpartiet vill se ett hållbart byggande, ett hållbart fastighetsunderhåll och renovering. Det borde vara självklart att ansvarsfulla fastighetsägare gör sådana investeringar utan subventioner eller bonusar. Det borde vara långsiktiga besparingar och hushållning ur ett livscykelperspektiv som borde råda. Miljöbonus borde prövas som metod att premiera ett hållbart byggande beslutade stämman. Jag har inget emot det, men är tveksam till bonus som begrepp. Det är lätt att det tolkas som subvention till sådana som inte gjort vad de borde. Men rätt utformat som en vass satsning som hjälper till att kommersialisera forskning och innovationer som är i framkant. Eller utformad som en "supermiljöbyggpremie" till de som vågar satsa på den bästa tillgängliga tekniken och metoderna för att bygga bostäder med minimal klimatpåverkan, plusenergihus etc skulle hjälpa till att driva på mot ett hållbart byggande. Låt oss fundera och återkomma med ett skarpt förslag.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: