söndag 15 april 2012

Vindplaner för papperskorgen?

Vingmontering vid Skärsjön, ett av de fyra verk som pryder vår horisont.
Det sär svårt att finna orden för den besvikelse man känner inför dagens besked från Moderaternas Hans Forsberg i dagens GP, där han låter meddela att de enhälligt kommer att motsätta sig prövning av vindkraft i sydöstra Kungsbacka på gränsen mot Marks kommun. Området ligger på behörigt avstånd från Radioteleskopen vid Råö, är påverkat av en genomkorsande högspänningsledning från Ringhals och präglas av skogsodling, bedrivet av lokala bönder och markägare. Ett fåtal namnunderskrifter räckte för att få det ledande partiet att falla för populismen och glömma det ansvar det innebär att förhandla fram, samråda och besluta om en översiktsplan för vindkraft. Översiktsplanen klubbades av kommunfullmäktiges ordförande Hans Forsberg, så sent som i föregående vecka och den har dessförinnan varit föremål för ett grundligt beredningsarbete (sedan 4 år!!), med samråd och ett sedvanligt förhandlande, främst inom majoriteten (C, Fp och Kd), men också med oppositionen inom Socialdemokraterna. Planen säger att vindkraft kan utredas och prövas här och på andra ställen som inte berörs av restriktioner, som exempelvis närhet till bebyggelse, rekreationsområden, kulturmiljöer och Råö:s rymdforskning. Ulvås ligger utan tvekan inom ett område som enligt översiktsplanen inte föranleder några tvivel från kommunens sida och långt utanför den passarcirkel som ritats runt radioteleskopet på Onsala. Om det hade varit så att Moderaterna i Löftadalen, eller för den delen Folkpartiet, velat undanta den "sista tysta vildmarken" som man nyligen upptäckt, kunde de väl ha framfört detta under den osedvanligt långa beredningstiden och inte hitta på detta nya skäl redan en vecka efter antagandet. Tyder detta agerande på regeringsduglighet, eller  okunnighet, ansvarslöshet och maktfullkomlighet?
Av Forsbergs uttalanden till GP framgår det dessutom att de inte känner till vilken roll Kungsbacka kommun har i prövningen av vindkraft och vad det statligt finasierade översiktsplanearbetet ska användas till.

Vad Moderaterna inte har förstått är att Riksdagen har avskaffat dubbelprövningen, vilket innebär att någon kommunal prövning i den mening som Forsberg hänvisar till inte ska ske. Det är staten som genom Länsstyrelserna prövar vindkraftsanläggningar, över en viss volym och storlek, gentemot Miljöbalken. Kommunerna ska ge sitt tillstånd (ja, eller nej) och överlåta själva prövningen till länsstyrelsen i Halland. Ändå säger Hans Forsberg att "vi (moderaterna) prövat saken" och säger nej, trots att såväl kommunens Miljö & Hälsoskyddsnämnd och Kommunstyrelsens förvaltning säger ja. Det är inte likt Moderaterna att inte följa beslutade planer i sin lovgivning. Visserligen förekommer det att de uppträtt överlägset mot mindre partier inom Alliansen tidigare, men det har aldrig hänt förut att man sviker överenskommelser så snabbt efter de har träffats (mindre än en vecka). Inte likt Moderaterna heller att undergräva äganderätten och förvandla skogsfastigheter till naturreservat, sätta käppar i hjulet för företagsinvesteringar och näringlivsutveckling på landsbygden. Inte likt Moderaterna att hindra utbyggnaden av förnybar energi, motsvarande elförbrukningen för 12 000 villor, som kunde ha bidragit till att sänka elpriset i vår landsända, som lider av höga elkostnader till följd av elprisområdesindelningen.

Allt detta framgår om man tar del av den information som Rabbalshede kraft idag skickade via E-post till Kommunstyrelsens ledamöter, samt av den skrivelse som kommunstyrelsens förvaltning lägger på arbetsutskottets bord på tisdag, där de mot bakgrund av den ringa miljöpåverkan och översiktsplanen förestår Kommunstyrelsen besluta tillstyrka vindkraftsparken i Idala och Förlanda, om 11-12 verk.

Då är det mer glädjande att läsa vad Anna-Karin Hatt (c) och Anders Borg (m) skriver på SvD Brännpunkt om ökad inblandning av biodiesel och etanol i fordonsbränslet. Min erfarenhet av Allianssamarbetet på riksnivå är att man fortfarande lever efter devisen "alla ska delta - alla ska vinna". Det du, Per Ödman, är något att tänka på om du vill behålla det goda och utvecklande klimatet, där Centerpartiet i hög grad står för idéerna. På måndag besöker den moderata "hallandsbänken" Kungsbacka. Låt oss hoppas några av ledamöterna uppmärksammar partikamraterna här på vad som kännetecknar ett lyckat samarbete.

Det här inlägget innehåller en massa användbara länkar till bland annat, Regeringen, Energimyndigheten, Regeringsmedlemmar, Rabbalshede kraft och media, samt till mina egna bloggar i ärendet och Folkpartisten Tommy Rydfeldt och hans konspirationsteorier om min och andra Centerpartisters koppling till vindkraft och annan näringsverksamhet.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: