tisdag 11 oktober 2011

Offentlig upphandling av livsmedel och krav på djurhållning

Under förmiddagens överläggningar på "Joint Committée meeting, National parliaments och European parliament" idag höll jag två anföranden, ett om den Digitala Inre marknadens möjligheter och vikten av att alla har tillgång till Internet och färdigheter att kunna använda sig av IT-tjänster. Mest uppmärksammat blev nog ändå det här anförandet, där jag beskrev hur svenska välmotiverade extraordinära krav på djurskydd och hälsa skapar svårigheter att genomföra offentlig upphandling på ett icke diskriminerande sätt, i avsaknad på en harmoniserad Europeisk djurskyddslagstiftning. Såhär löd talet (avskrivet mina anteckningar):

"Tack herr ordförande!


Den offentliga upphandlingen står för en betydande del av konsumtionen. Hur den offentliga sektorn handlar upp skickar tydliga signaler också till vanliga konsumenter om miljöval, ekologiska produkter, etik, arbetsvillkor och rättvis handel. Självklart är det viktigt att det sker med principen om likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidingt erännande för ögonen.

I Sverige är bara hälften av de livsmedel vi konsumerar producerade inom landet. Vi kan därför skicka en tacksamhetens tanke till bland annat de tyska och danska bönder som hjälper till så att svenska familjer har mat på bordet. Men vi är många som önskar att självförsörjningen av livsmedel vore större!

I Sverige har vi 9 miljoner innevånare. Inom den offentliga sektorn serveras 3 miljoner måltider varje dag till skolbarn, äldre och människor som vårdas på sjukhus. Även här är självförsörjningsgraden låg, trots att man vid offentlig upphandling uppmanar lokala producenter att lämna anbud.

Den svenska djurskyddslagen hör till de strängaste i Europa. Även om de flesta djur till slut hamnar på vår tallrik, vill vi att de ska hålla sig friska och kunna utöva sitt naturliga beteende så länge de lever.

Därför straffas lantbrukare som bryter mot djurskyddslagen av lokala myndigheter, samtidigt som samma myndigheter upphandlar livsmedel som fötts upp under betydligt sämre omständigheter än de svenska.

Med hänsyn tagen till principen om likabehandling och icke-diskriminering är det viktigt att lagarna alltjämt utformas så att extraordinära krav på djurskydd och hälsa kan ställas vid offentlig upphandling och att det på förpackningen går att härleda livsmedlets ursprung.

De Europeiska djurskyddslagarna är inte harmoniserade. Det är ändå viktigt att den offentliga upphandlingen också tar hänsyn till artikel 30 EG som innebär att man inte hindrar restriktioner som grundas på ett intresse att skydda djurs hälsa och liv.

Det nationella rättsläget inom det här området är oklart. Det har vi själva ett ansvar att rätta till, men det undertstryker vikten av en harmonisering även av djurskyddet för att komma åt en diskriminering som sker, helt inom ramen för EU:s direktiv och gällande lagstiftning, när det gäller offentlig upphandling.

Tack för ordet!"

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: