torsdag 18 mars 2010

Med hopp om bra beslut (till slut) om ny Säröskola

Under onsdagens samanträde kunde nämnden inte enas om att ställa sig bakom den förstudie som gjorts avseeende ny skola i Särö (som ersätter den gamla Bukärrskolan) med 600 elever och ett kök som skall serva all måltidsverksamhet i Norsdvästra Kungsbacka, till en total kostnad om 200 miljoner, nästan.

Efter votering 6 mot 3 beslöts att återremittera för att ta fram ett underlag för en högre byggnad, detta trots att skolverksamheten inte behöver det. Motivationen var att den kunde vara fin att titta på och att den kunde behövas för "administration".

Ett nytt planprogram är på väg för Bukärrs centrum. Där kommer att ges utrymme för högre byggnader men på det aktuella stället krävs det en ny detaljplan för att bygga högre. En sådan process kan ta åratal, med vetskap om hur det brukar vara i denna del av Kungsbacka med överklaganden och dylikt. Dessutom krävs det nu att Nämnden för Förskola & Grundskola inte sjabblar på samma sätt som M och Fp med stöd av Kd gjort i Service, så processen trots detta rullar vidare. Det måste komma in en summa i budget för 2011 (beslutas i maj) för att skolan skall stå klar Ht 2012. Denna summa skulle kommit från den aktuella förstudien, nu blir den försenad tack vare ovan nämnda partier. Om det ska bli en ny skola i Särö hänger det just nu på andra än Nämnden för Service. Otacksam uppgift att vara ordförande under dessa omständigheter.

Inga kommentarer: