måndag 31 juli 2017

Det är jobben som tryggar välfärden (finns inga genvägar) - svar på facebookfråga

Till att börja med så måste vi konstatera att vi när det gäller pensionärernas väl och ve, pensionerna, kvalité och tillgänglighet på vård, omsorg och aktiviteter är helt avhängigt det ekonomiska utrymmet samhället har. Skatteintäkterna ska vara tillräckliga stabila över tid och användas så att de upplevs göra nytta för medborgarna och självklart komma de till del som behöver dem mest.

Vi behöver hålla andelen av befolkningen som är i arbete på en stabilt hög nivå, nu och i framtiden. Det är inget vi helt kan påverka själva, utan det styrs av händelser i omvärlden och andra politiska beslut. Att t.ex. föra en politik som gör att företag och kvalificerade jobb flyttar utomlands är inte bra. Med den befolkningskurvan vi ser framöver räcker det inte utan invandring. Om något parti utlovar skattesänkningar så måste det fiansieras och med den modell ett visst parti förespråkar kommer pensionerna därför på sikt att urholkas. Det ligger ju andr motiv bakom och det är bra att man genomskådar det.

Förändringar i pensionssystemet måste stödjas brett och över blockgänserna och vara stabila över tid. Viktigt att tänka på att det hela tiden finns ett inflöde av kapital till fonderna och det kommer sig av att människor jobbar - idag och i framtiden. Talet om "uppskjuten lön`" är felaktigt. Jobbskatteavdragen syftar till att stimulera till arbete och till inkomster som är beskattningsbara. RUT- och ROT-avdrag är skattefördelar som personer med låga inkomster och pensioner har lika stor ekonomisk nytta av som andra grupper. Utöver att de skapar arbeten och därmed skatteintäkter ger det möjligheter för fler att få tjänster utförda i och runt sina hem. Istället för att urholka och minska RUT- och ROT ska det utvecklas och breddas.

Centerpartiet vill se höjda pensioner för de mest utsatta, men med fortsatta skillnader mellan de som arbetat mycket och dem som inte har lika många år i arbete. Tjänstepensionen ska anpassas till en stigande medelålder. Men just mot bakgrund av att vi lever och håller oss friska längre behöver vi på sikt höja pensionsåldern och förmå fler att jobba längre, genom att höja åldersgränsen för LAS och att ge människor möjlighet att bygga på sin utbildning högre upp i åldrarna.

Avgångsvederlag, premier och fallskärmar sticker i ögonen, speciellt om det gäller personer vars löner betals av skattekollektivet, d.v.s dig och mig. Jag tror i och för sig inte de är av sådan storlek och mängd att det skulle göra någon skillnad om de togs bort. Istället skulle det betyda att chefs- och ledarskap i offentlig sektor inte anses tillräckligt attraktivt för de mest kompetenta att söka sig till. Istället väljer man näringslivet ,där detta är legio. Men det ska vara rimligt och stå i proportion till risken man tar med att byta bana och efter man behövt sluta sin anställning, för att förordandet tagit slut, ska man ha en trygghet under den tid som behövs för att åter hitta ett jobb där ens kompetens och erfarenhet kommer till nytta.

Vilket parti man ska välja är upp till var och en. Jag tror man gör sig själv och andra en björntjänst om man ensidigt ser till en enda fråga. Miljöfrågor är viktiga, utbildning, bostäder, att hela landet kan leva och utvecklas, företag och allra viktgiast en jobbpolitik där fler kan komma in och bidra till att stärka välfärden. Tack för ordet och tack ni som läste ända hit.
 
Ola Johansson

Inga kommentarer: