fredag 3 mars 2017

Cykelställsfrågor underskattas

Idag deltog jag i den första Cykelriksdagen på Svenska Mässan i Göteborg, med en panel bestående av ledamöter från alla riksdagspartier. Här är mitt budskap kompletterat med tankar om cykelfrågor som väcktes i samband med debatten.

CP – Centerpartiet = Cykelpartiet
Kritiserade regeringen med representanter Johan Andersson (S) och Karin Svensson-Smith (Mp) för att den dröjt med Nationell Cykelstrategi. Den skulle varit klar 2016 och inte heller idag kunde besked ges när den kommer vara färdig. Utan strategi finns ingen vägledning för investeringar, prioriteringar, satsningar och regler.Stor publik på Svenska Mässna och direktsänt i SVT Forum den 3 mars kl 13-14.30.
Planera för cykel
Cykeln återtar sin plats i människors resvanor efter att ha varit åsidosatt länge. Som den alltid har i städer som Köpenhamn och Amsterdam, men likt i Sverige då mina föräldrar var unga och fortfarande är i delar av världen som inte haft den utveckling vi sett.

Jag som bostadspolitiker ser att just Cykeln är det transportslag på det naturligaste sättet knyter samman bostaden med det som brukar kallas för transportinfrastruktur.

Ser det som självklart att den alltid finns med och tar plats i planeringen av bostäder. Den bidrar till att knyta samman människor med olika bakgrund och förutsättningar på ett naturligt sätt – när alla cyklar. Ökad cykling är ett sätt att skapa integration. Alla kan cykla och när människor med olika socioekonomisk bakgrund möts på cykelbanan.

Centerpartiet anser att cykling ska ha en given plats som ett eget transportslag i infrastruktur. Först då kan investeringarna träffa rätt.

Cykelplanering är en del av det vi skulle vilja se ingick i vad som skulle kunna bli en regional bostads- och infrastrukturplanering, något en utredning föreslog nyligen, men som regeringen inte gått vidare med. Finansieringen ska då kunna fördelas mellan stat, kommuner, region med olika former av medfinansiering och avgifter på exempelvis bilparkering.

I tätorter
Det skall ges utrymme åt cyklister i trafikplaneringen, med cykelfartsgator, säkra korsningar, där den kommer i kontakt med motorfordon och gående, trygga och säkra cykelparkeringar vid knutpunkter. Gatuparkeringar tas bort och ersätts med cykelfält.

På landsbygden
Vinterväghållningen såväl i städer som längs vägarna ska ta hänsyn till framkomlighet för cykel.

Att ställa transportslag mot varandra som Mp vill är fel väg, då hela Sverige är väldigt stort. Kilometerskatten straffar avståndet mer än utsläppen och vi måste sträva efter fossilfrihet oavsett vilket transportslag det handlar om.

Cykelleder ska inte enbart utformas som turiststråk utan samtidigt vara ett medel för cykelpendlare. Raka vägar ska eftersträvas för den långväga cyklistens behov.

Säkrare cykling
Trafikanterna behöver utbildas och det gäller inte minst vi som cyklar i att ta hänsyn, följa regler och cykla säkert.

Trafikverket kan vara samordnare och inrätta ett cykelkansli, för kunskapande, regleringar och rådgivning till kommuner.

Cyklister har ett ansvar att vara synliga och uppmärksamma, bära hjälm. Men det är viktigt att bilister och framförallt förare av tunga fordon lär sig och förses med hjälpmedel, att vara uppmärksamma.
Moderator Klas Elm, Johan Andersson (s)
och Jakob Forssmed (Kd)
Det är alldeles för många som förolyckas och skadas. När nu cyklingen ökar (glädjande nog) måste vi se till att skadekurvan böjer av och avviker. Det handlar om vad cyklisten själv gör, men framförallt på att vi separerar trafikslagen och förtydligar reglerna.

Cykeln i kollektivtrafiken
Att kunna kombinera cykelpendling med kollektivtrafik vore förstås bra, fast när det är trångt på tåget uppskattar nog resenärerna att kunna använda de platser som finns. Bättre att skapa parkeringsmöjligheter vid pendelstationer och hållplatser och utveckla hyr- och lånesystem.

Främja cykling
Att subventionera inköp av exempelvis elcyklar är ingen bra politik. Hellre använda pengar till infrastrukturinvesteringar och behövs skattelättnader som friskvårdsavdrag måste det gälla all cykling.Nina Lundström (L), Erik Ottosson (m),
 Jimmy Ståhl (Sd), Karin Svensson-Smith
(Mp) och Emma Wallrup (V)
Föräldrar måste ta ansvar för sina barn i trafiken. Det är inte rimligt att ålägga skolan ett sådant ansvar.

Allt det här är sådant som borde finnas med i en nationell cykelstrategi och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är för oss i CP att den presenteras snarast. Regeringens cykelpolitik har råkat ut för en pyspunka.


Inga kommentarer: