söndag 9 november 2014

Ukraina och Ullared

Jag borde skriva om min oro för situationen i östra Ukraina, om världens relationer med Putin och de historiska händelserna för 25 år sedan, när Berlinmuren föll och Warszawapakten förlorade sitt grepp över Östeuropa, något Ryssland nu försöker återta. Istället kom mitt skrivande att handla om Ullared och ett visst varuhus.

En av de motioner jag skrivit handlar om hur beräkningsmodellen för vägttrafiinvesteringar borde förändras för att kunna påvisa värdet av väginvesteringar vars uppgift inte är att sammankoppla storstadsregioner med varann, utan att helt enkelt underlätta för dem som reser till och från arbetsplatser i Sveriges inland, som underlättar för industri och handel i hela landet. En sådan förändring skulle även göra det enklare att ta sig till Ullared från E20 i Varberg och Falkenberg. Något som många tycks ha svårigheter med till och från.

Så här skriver jag i slutet av motionen:
"Nettonuvärdeskvoten (NNK) eller samhällsnyttoprincipen tar inte fullt ut hänsyn till behovet av att tillgängliggöra arbetsplatser och kommersiella centrum som ligger utanför större samlade bebyggelseområden, såsom storstadsregioner och kommuncentra. Ett exempel är ett välkänt och etablerat handelsområde i Ullared, som huvudsakligen nås via två vägar RV153 och RV154. Ingen av dessa värderas så högt enligt samhällsnyttoprincipen att de prioriteras i de nu gällande infrastrukturplanerna, då dessa båda vägar i kalkylerna värderas var för sig. Den samlade nyttan i att båda rustas till trafiksäker standard borde vara avgörande, då det handlar om att minimera olycksrisker, samt att kombinera tung trafik till och från industrier på det Sydsvenska höglandet med stundtals mycket stor belastning av persontransporter till och från landets mest besökta och välkända handelscentrum. 

Detta och likande exempel på infrastruktursatsningar som främjar tillgängligheten till industrier, handel och arbetsplatser, från och till Sveriges småorter och kommuncentra borde värderas annorlunda enligt nettonuvärdeskvoten, varför jag anser att denna borde breddas."

Ola Johansson (C)

Vill du ta del av mina övriga motioners innehåll finns de här:

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Johansson-Ola-0934639939611/

Inga kommentarer: