onsdag 5 november 2014

Motionsinlämning torsdag 6 november

Den här bloggen presenterar kort de flesta av de enskilda motioner som ska lämnas in på fredag den 7 november, senast. Utan inbördes ordning ser ni en bild från min mobilkamera som visar rubriken, vem jag lämnar in motionen tillsammans med och vad jag vill att riksdagen ska besluta. Har ni frågor, eller vill läsa hela motionen är ni välkomna att höra av er, eller om ett par dagar, gå in på www.riksdagen.se och leta upp mig i förteckningen av ledamöter. Där hittar ni allt som sagts och gjorts.

1. Motionen som för första gången presenterar den bygglovsbefriade åtgärd som uppkallats efter den som kläckt idén. Moi! "bOLAgsbyggen", skriver jag när jag tillsammans med medmotionärerna, Anders Ahlgren och Kristina Yngwe beskriver hur enklare förändringar i byggnaders utformning och användning kan bidra till att nya företag kan starta, växa och anställa. Här nämner jag också en del orimligheter i gammal lagstiftning som reglerar ekonomibyggnader i lantbruksverksamhet som borde moderniseras och anpassas till nutidens krav.


2. CSN-bidrag för inackordering tillåts inte för vissa nationella idrottsutbildningar för elitsatsande ungdomar. En likalydande motion lämnades in förra året. Idén kommer hemifrån. Jag undertecknar den här ensam. 


3. Man läser om fler och fler, framförallt regler som sätts upp av Arbetsmiljöverket som kan förefalla väl motiverade, men som omöjliggör service på landsbygden. Med ett sådant exempel för jag fram förslaget att vi, liksom Alliansregeringen införde en landsbygdsprövning av regeringsbeslut, ska låta landsbygdspröva myndighetsbeslut. Det som ett sätt att undvika situationer som den som beskrivs i motionen.


4. Skattevillkoren skiljer sig åt inom kulturområdet. Det mest omtalade exemplet är den så kallade dansbandsmomsen. Kulturmoms om bandet spelar för en sittande publik, men om de dansar erläggs full moms. Per Lodenius har skrivit motionen som jag har medundertecknat.


5. Det är tredje gången vi lägger den här motionen, vars förslag skulle underlätta mycket för vägföreningar, stora och små som behöver ändra andelstal och inte är beredda att vänta på eller betala för en lantmäteriförrättning.


6. Själv har jag som kommunpolitker erfarenhet av hur svårt det kan vara att gå från en totalt oreglerad färdtjänst till samordnade transporter som bokas via en beställningscentral. Nu vill jag ta nästa steg och det är att inom ramen för detta möjliggöra valfrihet och möjlighet att själv bestämma vem som ska köra. Kristina Yngwe väckte idén och Lena Ek ville vara med. De båda föreslår en försöksverksamhet med LoV i Skåne, respektive Östergötland, medan jag ännu ligger lågt med Halland. Idén backar jag upp till fullo.


7. Jag väckte idén att föra fram ett försökslän för enklare planprocesser och friare regler som gör byggandet av bostäder billigare, snabbare och mer industriellt. Här var Lena Ek snabbast med att hänga på. Därför blir Östergötland det län som föreslås som försöksområde och med ett särskilt fokus på energieffektiva bostäder. 
Det kommer en liknande motion med förslaget att Även Uppsala län blir ett försökslän och det baserat på en motion av Solveig Zander. Jag är med även på den så det blir två försöksområde om mina motioner bifalls, Uppsala och Östergötland.


8. Skatteregler missgynnar hyresrätter som är utformade som fristående hus i ett plan. Förslaget kommer från en medborgare som hört av sig och det är andra året den här motionen läggs.


9. Många som är i missbruksvård ingår i så kallade substitutionsprogram som innebär att man för att bli kvitt sitt narkotikaberoende förskrivs narkotiska preparat för att hålla abstinensen i schack och klara ett socialt liv med kompisar, familj, arbete eller studier. Jag är ingen expert på området, det var däremot den framlidne William Petzäll från Borås och Varberg. Jag såg dokumentären om hans person, liv och öde och berördes starkt av han engagemang i missbruksfrågor. Det finns ofta starka skäl att avbryta en sådan behandling, men när det sker får det ofta konsekvenser för den som plötsligt utesluts från vård med substitutionsprogram. Tack mamma Annika för att du gav mig idén.


10. Kränkningsappar har många namn och det dyker ständigt upp nya. Det finns idag så många fler sätt att mobba och trakassera varann och lagstiftningen är inte anpassad till teknikens möjligheter. Vi behöver gripa in och säga ifrån vad som är tillåtet, eller inte. Lagstiftningen är inte tydlig nog. Tillsammans med en kollega som slutat, skrev jag denna, i år blev det med Heléna Lindahl.


11. Det var på Nordiska rådet förra veckan som jag förstod hur viktigt det är att ändra de nationella reglerna för flampunkten på marin diesel. Svaveldirektivet tvingar sjöfarten i Östersjön och Kattegatt till en nödvändig omställning. Det fördyrar initialt transporterna när man måste sluta med den hälsofarliga bunkeroljan med hög svavelhalt. Jag fick med mig Anders Åkesson på detta. Vi ser möjligheter att även ställa om till biodiesel i sjöfarten och utöver att vi får samma flampunkt på all slags diesel, kan vi också introducera inblandning av HVO baserat på biomassa av olika slag.


12. Elbilsmarknaden växer snabbt och med det behovet att kunna ladda bilar. Här introduceras en satsning på särskilda stråk, men hemma i bostadsområdet har jag väckt frågan om hur man kan ladda sin elbil i garaget. Per Lodenius skrev och jag hängde med.


13. Nettonuvärdeskvoten, eller samhällsnyttoprincipen fungerar som ett sätt att motivera en infrastrukturinvestering gentemot att inte göra någonting. Det har gett oss möjligheter även i Halland, men det begränsar också våra möjligheter att investera i några av de mest angelägna trafiksäkerhetshöjande åtgärderna. Med ett exempel som utgår från Sveriges mest besökta och kända handelsområde i Ullared lyfter jag hur denna kvot borde förändras. Som grund har jag kindanppat en tidigare S-motion som beskriver problemen om det utöver konstansen för vägbygget också behöver göras en arkeologisk undersökning. Den belastar också projektet, vilket skapar orättvisor som gör att olika investeringar inte värderas lika i samhällsnyttoprincipen.


Ja det var väl det hela. I morgon torsdag förfärdigas en C-motion om bostadspoltik och en om konsumentfrågor, båda läggs av mig som Centerpartiets talesperson och ledamot i Civilutskottet. Ytterligare några kommer att läggas som alliansgemensamma i CU och sex motioner som partimotioner som undertecknas av samtliga C-ledamöter.

Ola Johansson
Centerpartiet


Inga kommentarer: