tisdag 7 augusti 2012

Sedumtak och hållbart byggande i Malmö

Måndag den 6 augusti. Slut på "ledigheten" och avresa med Öresundståget till Malmö. Inbjuden till ett medlemsmöte med Centerpartiet i Malmö stad av den duktige Regionpolitikern Niels Paarup-Petersson och Donal Gaynor. Malmö Stadsbyggnadskontor blev den första anhalten där jag fick en fullödig information om Malmös planarbete, såväl ur en historisk som ett nutidsperspektiv av Tyke Tykesson och Tor Fossum. Malmö har inlett sitt arbete med en ny översiktsplan och det är tydligt att planering sker ur ett regionalt perspektiv, det vill säga i nära samverkan med Köpenhamn. Man kan tycka vad man vill om Öresundsbron, men nu när den är på plats har den bidragit till att skapa ett centra som klarar att samverka kring bostäder och arbetstillfällen. Nu är det en "ny förbindelse" som diskuteras och Malmö vill gärna se den som en "ringlinje" som förbinder norra Malmö med Köpenhamn, medan Helsingborg-Helsingör vill ha den fasta förbindelsen där det är som smalast i sundet.

Malmö har en beredskap för en befolkningsökning på 100 000 invånare på 20 år. Problemen är kända och trångboddheten är på sina håll stor, medan det fortfarande finns fastighetsägare som inte tar sitt ansvar. Även om problemen finns så är det fel att peka ut en hel stadsdel (Läs Rosengård). Mycket har gjorts planeringsmässigt för att förbättra boendemiljön och framförallt behöver bostadsområden kopplas samman med arbetsplatser med bra kommunikationer. Malmö har blivit en cykelstad, mer än både Köpenhamn och Lund. Utvecklingen i Västra Hamnen är man stolt över och utvecklingen har vida överträffat förväntningarna.

Anmärkningsvärt är att fastighetsägarna på senare tid hellre bygger hyresrätter än bostadsrätter. Det beror på osäkerhet om marknad och ekonomi i framtiden. Märkligt! Ett lågt bostadsbyggande skylls på osäkerhet i ekonomin, samtidigt bidrar osäkerheten till att det byggs hyresrätter.


Hyllie - en ny stadsdel

Pekfingret tillhör Tor Fossum som på plats i informationscentret vid Hyllie centrum visar med hjälp av en jättelik modell hur de olika byggföretagen samverkar med kommunen för att skapa en god och varierad stadsbyggnad i stadsdelen som byggts upp kring dn nya stationsbyggnaden som är den sista anhalten för bron till den danska sidan. Det är skarpa och högt ställda miljömål som gäller och inte minst på energiområdet är förnybarhet viktigt. Malmö Arena som kommer att husera kommande års Eurovision Song Contest syns som den bruna byggnaden som det pekas på. Till höger mässan och lite längre bort, något som kallas för Flexiskola - en skolbyggnad som kan fungera som skola åt såväl yngre som äldre elever.

Sedum på gröna tak

Bilden visar ett "grönt tak" med sedum, fetknopp heter växten som du säkert hittar bland stenpartiväxterna i handelsträdgården där hemma. Gröna tak blir allt vanligare, även i Kungsbacka men Augustenborgs botaniska takträdgård, måste vara den största och främsta demonstrationsanläggningen i landet. Det passar på ett platt tak, med en taklutning mindre än 30 grader. Det skyddar pappen och hindrar den från att förstöras av kyla, värme och nerbörd, den binder dagvattnet bättre, något som blir allt viktigare när nederbörden ökar som en följd av klimatförändringar. Hus med sedumtak får en energiförbrukning som är 20 % lägre och inomhusklimatet blir bättre, även på sommaren, då vegetationen och den fukt som binds bidrar till att kyla ner inomhusluften. Det och mycket annat berättade Jonatan Malmberg som arbetar som projektledare för Scandinavian Green Roof, ett EU-finansierat projekt.
Det påstås även att solceller har en högre verkansgrad när den kombineras med sedum.

Stads- och takodling är något som kommer och vinsterna är kanske inte enbart miljömässiga, på så sätt att man närproducerar giftfritt. Det är också en social funktion som varit framgångsrik i det omgivande bostadsområdet, Augustenborg. Det har präglats av hållbarhet, vackra och gröna utemiljöer och en öppen dagvattenhantering med öppna diken och dammar. Vackert och effektivt. Augustenborg byggdes som "folkhem" 1953 och blev nedgånget så tidigt som i början av 70-talet, när den ekonomiska krisen drabbade Malmö, med varvsnedläggning och massarbetslöshet. Nästa svårighet uppstod när människor flyttade från folkhemmet till miljonprogrammet och detta skedde endast för 60 år sedan, när bostäderna var mindre än 30 år gamla. Något att tänka på när vi bygger dagens bostäder och kallt räknar med att de ska vara attraktiva och kännas moderna under minst 50 år.

Jonatan visar det tunna men vattenabsorberande material som sedumet växer i. Det väger inte mycket, men binder dagvatten och fungerar som ett eget eko-system som kräver välldigt lite tillsyn och tillförsel av näringsämnen.

Centerpartiet på gång

Centerpartiet i Malmö har en bit kvar till man kan sitta med representation i Kommunfullmäktige. Bostadsfrågorna är viktiga och min uppgift var att inspirera till en diskussion som leder fram till en bostadspolitik för Malmöcentern att gå till val med. Problemen består i att det saknas bostäder för unga och för äldre. Orsaken är som på så många andra håll på en bristande rörlighet. Människor sitter kvar i bostäder som inte är ändamålsenliga och personer som kunde äga sin bostad avstår från att göra bostadskarriär, därför att den förhandlade hyran inte mostsvarar det verkliga värdet på bostaden. Samtidigt står många helt utanför, eftersom de inte har inkomster eller förmögenhet som är tillräcklig för att kunna äga en bostad. Studentbostäder saknas och vi måste komma bort från mycket av det regelkrångel som hindrar byggandet av billiga bostäder för studenter. Kanhända är en ekonomisk stimulans, eller kreditgarantier i någon form en nödvändighet för att vi ska få fram studentlägenheter, inte bara i Malmö.

Ola Johansson
Centerpariet

PS. Som framgår av lokaltidningens webb har jag i likhet med många andra inkomsttagare inte fått igenom alla de avdrag som äskats. Inget att anmärka på och denna mediala uppmärksamhet bjuder jag på. Avdrag får göras för kampanjkostnader vid återval, men inte vid nyval, vilket framgår av Skatteverkets brev ställt till mig och den offentliga handling som Norra Halland tagit del av. http://www.norrahalland.se/component/content/article/37-artiklar/2248-riksdagsman-nekas-avdrag.html

Inga kommentarer: