onsdag 14 december 2011

Bostadspolitskt anförande

Framtiden är något som de flesta bär på olika drömmar om. En utbildning, ett arbete, någon att älska och bilda familj med, en aktiv ålderdom, att ta beslutet att bryta upp och leva ensam, att få leva ett bekymmersfritt liv den sista tiden. I alla skeden ska bostaden finnas där som det självklara navet.

För Centerpartiet är förverkligandet av drömmar en drivkraft som måste tas tillvara. När en ung människa tappar tron på möjligheten till jobb och bostad så ger det en skada som är svår att reparera. Kan man själv inte styra över sitt boende, eller sin arbetssituation går det snabbt ut över ens hälsa. Vid sidan om arbete och mening är hemkänslan en viktig del i det som ger oss glädje och motivation.

Centerpartiets utgångspunkt är att var och en ska ha chansen att förverkliga sina bodrömmar, oavsett bostadsort, ålder eller livssituation.

Bostadspolitik är ett komplext område, där skatt- och finansieringsfrågor, företagande och konkurrensvillkor, miljö- och energikrav ofta sliter åt olika håll och måste samverka för att ge människor tak över huvudet, så de kan leva sina drömmar och skapa ett hem.

Småhustillverkarna är bekymrade över sin framtid. Det finns ingen efterfrågan på villor, säger de och listar en lång rad orsaker. Allt ifrån krångliga regler för byggande till bolånetaket, som tillsammans med en minskade lånemöjligheter gjort det svårare, framförallt för unga familjer att skaffa ett hus.

I småhusbranschen sker mycket av det utvecklingsarbete som behövs för att skapa ett långsiktigt hållbart och energieffektivt byggande. Om hela landet ska kunna leva så måste bostadsbyggandet utanför planlagt område på landsbygden underlättas.

"Plötsligt knäpper det till i spiralen. Sakta, sakta börjar den rotera uppåt och blottar en näst intill overklig strukturomvandling. Omfattande, komplex och kanske med smärtande knoppbristningar, men med oanade utvecklingsmöjligheter för platsen och människorna. Pajala börjar skriva in ett stycke positiv samhällsutveckling i historieböckerna”

Orden är hämtade ur en populärutgåva av Pajala kommuns översiktsplan för 2010. Jag var där igår och kan bevittna att det som står där är sant.

Gruvföretaget Northland håller sedan i somras ett extremt högt tempo tillsammans med kommunen och dess Näringslivsbolag i utvecklingen av en industrianläggning med infrastruktur, som skall hantera den järnmalm som kommer att brytas från tre fyndigheter.

Ettusen personer kommer att sysselsättas direkt i gruvdrift och transporter. Minst lika många kommer att jobba i den samhällsservice som blir en följd av expansionen. Idag har Pajala 6300 invånare. Till 2020 säger de mest optimistiska beräkningarna att det kommer att finnas 10 000 Pajalabor.

Alla är överens om att de attraktiva bomiljöer som behövs för att människor ska välja att bosätta sig istället för att veckopendla, bör byggas i strandnära lägen längs de 550 km långa älvsystemen.

Där har människor bosatt sig i tiotusentals år så varför skulle de inte kunna göra det idag?

Trots att Pajala är en röd kommun var det ingen där som frågade efter subventioner, bara efter mindre krångel med länsstyrelsen om strandskydd och ett sätt att kompensera för låga marknadsvärden.

De litar på att privata byggbolag ska kunna få fram de 1200 bostäder som behövs i en kommun som under de närmaste åren kommer att öka sin befolkning med 10 % om året.

Det är speciellt glädjande för oss i Centerpartiet att Ministern ska se till så att strandnära byggande underlättas. Det gäller att hålla trycket uppe så att inte strandskyddreglerna får motsatt effekt och istället stänger oss ute från upplevelsen av natur och vatten. Om lagen inte har fått den effekt som avsågs, menar vi i Centerpartiet att den behöver göras om och förtydligas.

Det är också positivt att Bostadsministern vill göra något åt nya hinder som verkar ha uppstått sedan den nya förenklade plan & bygglagen trädde i kraft. Vi står bakom alla de utredningar som görs för att hitta flaskhalsarna i planeringsprocessen
Det finns kommuner där det är lättare att gå till sin bank och låna pengar till en ny snöskoter än till en bostad. På svaga bostadsmarknader faller marknadsvärdet på huset under produktionskostnaden i samma ögonblick som du för första gången sätter nyckeln i låset och tar huset i bruk.

Det föreslås att Statens Bostadskreditnämnd (BKN) utökar gränsen för kreditgarantin från nuvarande cirka 10 000 kronor per kvadratmeter till 16 000. På det sättet blir det förhoppningsvis enklare för hushåll och byggbolag att få lån för nybyggnation gles- och landsbygd. Med det ger regeringen en tydlig signal att stimulera bostadsbyggandet, där marknadens drivkrafter inte räcker till.

Bristen på bostäder för unga i våra storstäder är ett stort problem. Jag håller med om att för lite görs för att komma tillrätta med det. Oppositionen vill lösa det med hjälp av högre skatter och inrättande av kommunala bostadsförmedlingar. Subventioner har prövats och sedan länge passerat sitt bäst före datum. Ingen vill ha dem tillbaka, förutom några talare i den här debatten.

Så länge det finns människor som vill skaffa sig en bostad och det finns företag som är beredda att bygga och förvalta bostäder kommer det att kunna byggas utan subventioner. Framförallt borde det gälla i storstäderna där det finns en efterfrågan.

Det måste byggas mera, oavsett upplåtelseformer. Det gäller också att undanröja hindren och se till att bättre utnyttja de bostäder som redan finns.

Vi vill se till så alla bostadsmöjligheter utnyttjas. Vi ser att dagens hyressättning skapar grogrund svarthandel och har gett upphov till en del av bostadsbristen.

Vi tror på en friare hyressättning och på att tillåta större avsteg från bruksvärdesprincipen som ett sätt att öka tillgången på bostäder och som ett sätt att öka bostadsbyggandet totalt. Vi vill också peka på att möjligheten till total skattebefrielse och mer flexibla regler för andrahandsuthyrning gör så att tillgången på bostäder ökar dramatiskt. Det finns undersökningar som visar att potentialen är så stor som 43 000 bostadsmöjligheter, bara i Stockholms län!

Centerpartiet har lanserat ”Sparandelinjen”. ”Att spara, amortera och investera ger människor större trygghet och handlingsfrihet”, menar Annie Lööf och föreslår ett grundavdrag på sparande upp till några tusen per år och en avdragsmöjlighet för kapitalinkomster från bankränta och aktieutdelning.

Unga behöver en grundplåt och så länge vi har ett system där lånemöjligheterna minskar så måste vi se till att sparandet stimuleras istället. Bolånetaket kan behöva höjas och ersättas med ett ökat krav på amortering.

Talman

Centerpartiet har varit med på att ställa om bostadssektorn från bidragsberoende till en mer förutsägbar och bättre fungerande bostadspolitik med långsiktigt stabila villkor.

Det måste nu satsas på sådant som kan bidra till en bättre konkurrens med lägre byggkostnader, som stärker hyresgästens ställning, som kan bidra till en större bostadsmarknad för unga och som kan medverka till att bryta det utanförskap som kommit att koncentreras till vissa bostadsområden.

En annan åtgärd är att få bort de inlåsningseffekter som kommer av extrakostnader vid försäljning av bostäder.

Inskrivningsavgifter, stämpelskatter, pantbrevsavgifter och reavinstskatt medför kostnader på hundratusentals kronor för en ordinär villa i många delar av landet.

Det gör att många sitter kvar onödigt länge i boenden, eller avstår från att sälja över huvudtaget och låter huset stå tomt. När flyttkedjorna stoppar upp hindrar det i slutändan ungdomar från att få kontrakt på sin första bostad och kunna påbörja ett vuxenliv med allt vad det innebär.

Talman

Det finns ingen ”Quick fix” i bostadspolitiken. Centerpartiet tycker att Regeringen har tagit sig an utmaningarna på ett systematiskt sätt och tillsatt de utredningar som behövs för att kartlägga problemen och plocka de lägst hängande frukterna. Jag ser fram emot vad utredningen om att stärka hyresrättens ställning kommer fram till.

Det finns tecken som talar om att krånglet har ökat. Höjda bygglovsavgifter förekommer. Tiden man får vänta på bygglov drar ut på tiden, trots att en maxgräns har satts. Jag tror fortfarande det finns en potential hos kommuner och byggare att snabba upp och förenkla. Det gäller även Boverket.

Byggbranschen kan arbeta mer processinriktat och öka sin effektivitet. Jag har sett bra exempel på bättre upphandlingar, industriell produktion och partnerskapsgenomföranden av stora byggen och renoveringar av miljonprogramsområden.

Det allmännyttiga Alingsåshem har arbetat så när de renoverar 16 huskroppar, slarvigt byggda under 70-talet vid Brogården, energieffektivt, utan subventioner och utan ROT-bidrag.

Med subventioner skulle det bli ointressant att vara effektiv och kostnadsmedveten. Det skulle bara gynna de fastighetsägare som sitter passiva och låter hyresgästernas lägenhet förfalla, medan uppvärmningskostnaderna ökar.

Vi tror på ett bredare utbud, med ägarlägenheter, andrahandsuthyrning och mer marknadshyror. Det behövs en skatte- och avgiftspolitik som främjar rörlighet och där markanden behöver hjälp, stöd genom kreditgarantier. När privatpersoner behöver hjälp vill vi öka möjligheten till bostadsbidrag och personligt stöd för att klara av ett boende.

Hyresrätter behövs, när ungdomskullarna växer, när människor behöver ändra sitt boende på grund av privata förhållanden och hälsa, när vi behöver snabb tillgång till arbetskraft för att ett företag etablerar sig och vill expandera.

Centerpartiet vill att människor ska känna trygghet och ha möjlighet att välja den bostad som passar henne bäst i varje skede av livet, med olika fysiska och sociala behov, ekonomiska förutsättningar och familjesituation.

Jag vill slutligen herr/fru talman önska dig en god jul och ett gott nytt år. Jag vill tacka Civilutskottets kansli, ledamöter från både allians och opposition för året som gått och även önska er en god och vilsam jul och ett gott nytt år. Men många nya pepparkakshus.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: