lördag 22 januari 2011

Onödigt att ställa kollektivtrafik mot stadshus

Kungsbacka växer. Med nuvarande takt (cirka 1,5% av befolkningen) borde vi vara 100 000 innevånare någon gång runt 2030. I år är vi på väg mot 75 000 och det finns ett behov att skapa arbetsplatser åt de som arbetar för innevånarna i de olika förvaltningarna. Dessa finns idag utspridda på olika håll i staden. De allra flesta finns i kontorshus som ägs av privata företag som i en del fall har långt framskridna planer på att använda dessa för andra ändamål. I stadhuset är man idag ganska trångbodd, så det brådskar att komma till beslut. Det ligger i allas intresse att dessa arbetar med helhetssyn och samordnar sig för att få bästa nytta för skattepengarna. Stadshuset har byggts till vid två tillfällen, på 1930-talet och på 1980-talet. Nu är det dags igen efter 30 år.

Trafikchefen, Björkman väljer att gå ut och problematisera kring resecentrums utbyggnad nu. Dålig tajming och bristande omdöme från en tjänsteman tycker jag. Därför får han räkna med kritik från en avdankad kommunpoltiker som jag. I dagarna arbetar partierna med ett samråd där de skall svara på vad de anser om det planprogram som skall antas. Fel tillfälle att gå ut som tjänsteman och tycka, kan man tycka. Dessutom är hans vurm för kollektivtrafiken något oväntat. Hans håg har hittills mera stått till att bredda gator och vägar, mindre till att möta bussresenärers behov av säkra och upplysta hållplatser.

Utbyggnaden av resecentrum i Kungsbacka pågår och kommer att fortsätta. Perrongerna skall förlängas för att längre pendeltåg ska kunna angöra stationen. När fler platser behövs för bussar kommer den nuvarande pendelparkeringen i norr att behöva tas i anspråk och för de som bilpendlar till tåget komer det att finnas plats i det parkeringshus som skall byggas för att serva stadshusets personal och besökare. Jag har föreslagit att man skapar trygg tillgänglighet till stationen från östra villastaden, via en ny gångbro. För de som pendlar med bil eller buss från olika kommundelar och reser norrut är Hede station det naturliga alternativet. För Björkman är det heller ingen nyhet att kommunen och Trafikverket har planer på en helt ny och modern stationsanläggning "Kungsbacka Norra".

Stationen i Kungsbacka centrum behöver ha kvar både pendeltågsstopp och öresundstågstopp framöver, men för de som skall pendla norrut är det Kungsbackpendel från Hede som gäller och alla bussar måste inte  in till centrum. Resecentrum är till för de som har start och målpunkt för sitt resande från Kungsbacka stads centrala delar samt för de som skall resa med SJ och Öresundståg.

Inkonsekvensen i talet om Resecentrum blir ännu tydligare om man funderar ett steg längre och tänker på vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats idag. Det är många som arbetar i Stadshuset (inte Björkman dock) som tar sig dit med pendeltåget. För att även fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsplats behövs närhet till kollektivtrafik. Kommunens förvaltningar är en stor arbetsgivare som ska ha goda förutsättningar att attraherera den bästa arbetskraften i Göteborgsregionen med intressanta och utrvecklande jobb i en växande kommun. Ställ dig på perrongen och räkna de arbetskamrater som kommer till jobbet med pendeln en dag så förstår du vad jag menar.

Använd därför planerna på ett tillbyggt stadhus till att skapa ett öppet medborgarkontor som är lättillgängligt både för gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och de som envisas med att köra bil. Utforma det så att det öppnar sig för besökarna och erbjuder ett naturligt gångstråk från Söderstaden och Stortorget, via den vackra badhusparken till kulturhuset Fyren och Kungsmässan. var kan man åstadkomma ett mer tillgängligt och publikt Stadshus än där det nu finns.? Att samla all personal på ett ställe är främjar den effektivitet och helhetssyn som vi har rätt att kräva som kommuninnevånare. Lyssna inte på bilkramande politiker och tjänstemän. Våga satsa på en arbetsplats som kan nås med kollektivtrafik.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.534692-kan-bli-nytt-resecentrum

Inga kommentarer: