måndag 6 december 2010

En utmaning att avveckla utmaningsrätten

Har som "Riksdagsledamot på hemmaplan" bevistat ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv (det påstås att när de kallar så kommer man). Förutom mig och ytterligare en Halländsk ledamot så var där politiker från Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Laholm. Det fanns flera tjänstemän med från upphandling och näringslivsenheterna från andra kommuner, men inte Kungsbacka. På mötet konstaterades det att Kungsbacka är den kommun i landet som haft utmaningsrätt längst, 7 år och vi ligger fortfarande lågt vad gäller antalet utmaningar och ännu lägre om man ska räkna de som lett till att någon kommunal verksamhet lagts ut på entreprenad till följd av en utmaning. Uppsala som ligger skyhögt över alla andra har bara varit igång i 3 år. Kungsback har haft 12, varav endast en (gymmet i Fjärås) blivit överförd till extern aktör.

Kan det finnas ett samband mellan tjänstemännens ointresse och det dåliga utfallet i Kungsbacka? De politiska initiativen har inte varit få att arbeta för ökad konkurrensutsättning och förbättrade upphandlingsprocesser. Sedan länge har utmaningsrätten funnits och det har funnits riktlinjer för konkurrensutsättning. Det är få verksamheter som arbetar aktivt med frågan och först på senare tid har valfrihet införts i omsorgen genom LoV-en.

För att vara en borgerlig och moderatstyrd kommun är det sällsynt illa ställt med detta. Redan i början av förra mandatperioden satte politikerna ner foten och begärde nya riktlinjer från kommundirektören. Det är först nu när dessa politiker (en del av dem) lämnat arenan resultatet underställs Kommunstyrelsen för beslut.

Kristian Johansson på Svenskt Näringsliv har sammaställt rapporten "Utmaningsrätt - vad, hur och varför?". Här framgår det t.ex att man inte får någon träff på Kungsbacka kommuns hemsida om man söker på ordet "utmaningsrätt". Detta trots att det funnits i 7 år. Jag erinrar mig att jag sökte på ordet "häst" cirka två år efter det att Kommunfullmäktige uttalat att Kungsbacka ska profilera sig som "Hästkommun". Enda träffen blev "Nedgrävning av död häst" på Miljö och Hälsas sidor. Så kan det gå med politiska beslut och intentioner när inte viljan till genomförande finns. Hur långt skall man som politiker behöva gå för att få som man vill och beslutat?

Rapporten finns att läsa på: http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/utmaningsratt-vad-hur-och-varfor_120696.html

Jag konstaterar att införandet av utmaningsrätt i Kungsbacka var tidigt, men förhastat. Det handlade nog mer om att vara först än om att verkligen lyckas. Annars hade utfallet varit bättre. Jag tror att det finns bättre sätt att öka kvalitén och samtidigt hålla kostnaderna nere och utveckla verksamhet än en okontrollerad utmaningsmöjlighet, som dessutom inte är känd och marknadsförs.

Här är min lista över vad som är bättre än utmaningsrätt:

1. Valfrihet genom LoV - innebär att kunderna (inom omsorg) får rätt att välja vem det är som kommer och hjälper dig hemma.

2. Arbeta aktivt med bra upphandlingar som ger lokala företag möjlighet att konkurrera på lika villkor gentemot större aktörer och kommunens egenregi.

3. Besluta vilken verksamhet som ska konkurrensutsättas och gör sedan en professionell upphandling som sedan följs upp.

Således håller jag med Svenskt Näringsliv när de säger att man lika gärna kan lägga ner utmaningsrätten om man inte är beredd att agera för att den ska få genomslag. Kungsbacka är bra på konkurrensutsättning. det visar sig bland annat när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet. Kanske har vi råd att ta bort en del som fungerar dåligt, utan att falla på rankingen. den här typen av publicitet känns bara pinsam.

Det finns exempel på både lyckade och mindre lyckade konkurrensutsättningar. Ett tydligt resultat som vi kunnat iaktta i Kungsbacka är att det skärper den egna verksamheten. Lokalvården inom Service har nu en kostym och ett arbetssätt som gör dem väl så bra som marknadens städföretag. Jag hoppas den nyvalda Nämnden för Service fortsätter arbeta för att skapa stolthet och engagemang hos kommunens anställda inom måltid, städ, IT, fastighetsskötsel och medborgarservice etc. Här har det sedan flera år funnits möjligheter att utmana och konkurrera. Skolan har varit aktiv, annars har det varit klent intresse både intern och externt.

Förresten, vilken företagare är så påläst på kommunal verksamhet att de vet vad "utmaningsrätt" är. Om kommunen verkligen hade velat ha in utmaningar så hade man varit mer mån om att förklara begreppet och aktivt stötta de som visar ett intresse att utmana.

Slutligen: Frillesås-, Malevik- och Åsaskolan är kommunal självstyrande skolor (KSS). de tjänar som exempel för andra skolor i andra kommuner hur man kan öka engagemanget bland personal och föräldrar, samtidigt som effektivitet och resultat påverkas positivt. I Kungsbacka däremot talas det tyst om dessa skolor. Det hade varit intressant att veta om den nye ordföranden i Förskola & Grundskola, tidigare förvaltningschefen, Anders Ekström (m) i likhet med mig och Larry Söder är beredd att stödja dessa och fortsätta utveckla Kungsbackas skolor mot en högre grad av självstyre. DET tror jag skulle betyda att de slapp den känsla av maktlöshet som nu uttrycks inför vad som upplevs som besparingar på vissa skolor. Alla resurser ska ut, liksom besluten - för barnens skull!

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: