onsdag 27 oktober 2010

Motioner 2010 - nu länkat till Riksdagen och motionslistan

Idag var det sista dagen för inlämnande av motioner. Trots den korta tiden som kolliderade med alla typer av introduktion man kan tänka sig blev det ganska många. Inte mindre än fem som jag själv författat och utöver det ytterligare tre som jag är medundertecknare till. Totalt åtta motioner således med mig som upphovsman och undertecknare.

Vindkraft 1:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02XC463
Utvecklingen av andelsägda vindkraftverk har stagnerat betydligt sedan skatteverket beslutade att uttagsbeskatta andelsägarna för det lägre elpriset de får från det verk de är delägare i. Det är olyckligt när motståndet från närboende både begränsar utvecklingen av landsbygdsföretagandet och möjligheten att nå målen när det gäller att ställa om till förnyelsebar elproduktion. Genom att åter göra det intressant att gå in som andelsägare tror jag man kan öka acceptansen och engagemanget kring vindkraften. I motionen föreslår jag att man skall utreda möjligheten att neutralisera uttagsskatten.

Vindkraft 2:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02XC436
Onsala rymdobservatorium har under många år förhindrat utbyggnaden av vindkraft i Norra Halland. Det gäller enbart Kungsbacka eftersom deras rätt att överklaga bygglov enbart gäller i den egna kommunen. Etableringar på Väröhalvön kan glädjande nog genomföras utan hinder, medan de getts möjlighet av Regeringsrätten att överklaga etableringar i Kungsbackas inland, mer än 17 km från själva observatoriet. Det finns ingen rimlighet i det beslutet, därför föreslår jag att lagen om strålningskänslig forskning skärps så att en tydlighet råder kring omfattning och avgränsning klargörs. I motionen lyfter jag fram den marginella störningsrisk som föreligger från vindkraftverk, jämfört med exempelvis mobiltelefoner och backsensorer.

Vattenkraft:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02XC438
Under tidigare delen av förra seklet byggdes många kraftverk i mindre vattendrag, exempelvis Hallands åar med biflöden. Många av dessa är sedan länge tagna ur produktion, då intresset för fossilbränslen ökade. Nu är målet att producera 50 % förnyelsebar energi till 2020 och då kan de åter komma till heders. Utöver dessa finns det fallrättigheter som väl lämpar sig för kraftproduktion. I Jönköpings län har man gjort en inventering som syftar till att identifiera platser som lämpar sig för vattenkraftutbyggnad. Det handlar inte bara om att identifiera platserna, utan även kartlägga eventuella motstridiga intressen inom naturvård och friluftsliv, som exempelvis fritidsfiske. I motionen föreslås en nationell kartläggning enligt Jönköpingsmodell.

Denna motion har även Anders Flanking från Göteborg ställt sig bakom med sin namnunderskrift.

Biogas:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02XC437
I Halland finns goda förutsättningar för biogasproduktion. Här finns ett livskraftigt och nyskapande lantbruksföretagande, många djurhållare och stora odlingsarealer. Många står i begrepp att gå samman och starta produktion av biogas, med gödsel, energigrödor och gräs som bas. Kommuner har ett intresse i att återvinna hushållsavfall och slam från det egna reningsverket. Metan är en växthusgas som genereras ur hushållsavfall, slam och gödsel. Ska vi minska klimatutsläppen och samtidigt öka användningen av förnyelsebara bränslen så skulle ett metanreduceringsstöd med 20 öre/KwH vara välkommet, inte minst för de biogassatsningar som idag har svårt att få kalkylen att visa svarta siffror. Ett annat sätt att förbättra tillgången på rötmassa och samtidigt förbättra lönsamheten för odlarna vore om det tilläts att vall som får miljöersättning används för energiproduktion, likaväl som den idag får lov att brukas som djurfoder.

Denna motion har även Karin Nilsson från Kronoberg skrivit under.

Djurskydd:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02XC465
Den nu gällande djurskyddslagen är sedan 1988. Ingvar Carlsson gav ett löfte till Astrid Lindgren som vi sedan har hållit. Det är väsentligt att inga djur plågas, samtidigt är jag övertygad att författarinnan också månade om landsbygdsföretagen och att djur är ett naturligt inslag på landsbygden. Jag vill se en djurskyddslag som mer ser till djurens välbefinnande än till centimetrar. Jag vill också att hästägare och hästföretagare uppmärksammas, eftersom det är en verksamhet som växer kraftigt och som ofta kommer i konflikt med grannar. Många hästägare hör av sig och känner sig illa behandlade av djurskyddsinspektörer. Det finns en risk att kunniga och engagerade hästägare måste avveckla sin verksamhet, medan andra djur far illa därför att inspektörerna inte hinner utöva tillsyn. Jag föreslår att regeringen görs uppmärksam på hästnäringen och understryker att det är viktigare att se till djurens välbefinnande ur ett helhetsperspektiv än att mäta bredden på stallgången där hästen endast vistas på väg in och ut från spiltan.

Denna motion har även Ulrika Carlsson från Skaraborg undertecknat.

Övrigt:
Detta är de fem motioner som jag själv skrivit. Utöver dessa är jag själv medundertecknare till motion från Abir Al-Sahlani från Stockholms län om införande av obligatorisk LOV, lagen om valfrihet.(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02So474) Till motion från Karin Nilsson, Kronoberg om att förändra punktbeskattningen av syntetiska drivmedel från restgaser från oljefälten (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk211). Slutligen har jag tillsammans med Ulrika Carlsson, Skarborg motionerat om tillskapandet av ett nationellt center för öppna källkoder inom IT (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02XC471).Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: