onsdag 2 juli 2014

Storsatsning på bostäder och infrastruktur

Jag är i Almedalen för att nätverka, medverka och huvudverka om vad det är som ger förutsättningar för jobb, tillväxt och utveckling i hela landet. I dag är det extra glädjande att få höra talas om Alliansens satsningar som förväntas ge 100 000 bostäder och som innebär satsningar på regional utveckling i de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, samtidigt som förutsättningar att bygga ökar i hela landet när strandskyddsreglerna (åter) förenklas för att underlätta landsbygdsbyggande.

Det här är vad paketet innehåller:

- Skapa bättre förutsättningar att jobba, bygga och bo i hela Sverige genom bland annat enklare strandskyddsregler, förkorta planprocessen och öka tillgången på byggklar mark

- stambanor för höghastighetståg som binder ihop de större städerna samt regionerna däremellan

- pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner

- initiativ till samtal med Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark

- förhandlingar om fler bostäder och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och i Skåne, som bland annat innebär att förutsättningarna prövas för en finansieringslösning av ytterligare utbyggd tunnelbana i Stockholm samt av en östlig förbindelse som knyter samman trafikledsringen runt Stockholm.

Vad är då de viktigaste inslagen av Cennterpolitk i detta, jo!
- Centerpartiet och Alliansen presenterar nu den största satsningen på infrastruktur sedan mitten på 1800- talet. Det innebär att vi bygger ihop landet, kan använda befintlig järnväg mer effektivt och sänker Sveriges klimatutsläpp.

- Förslaget innebär snabbtåg mellan våra storstadsregioner som effektivt minskar restiden och förbättrar möjligheten till arbetspendling längre sträckor. Samtidigt öppnar man nu för ännu mer tågsatsningar i norra Sverige, något Centerpartiet länge jobbat för.

- Möjligheten att bo och verka i hela landet förstärks genom förenklade strandskyddsregler.

- Samtidigt skapas förutsättningar för fler bostäder och mer kollektivtrafik i storstadsregionerna.

- Detta bevisar verkligen att Centerpartiets fokus på miljö, hela landet och viktig infrastruktur får genomslag i Alliansen.


Almedalen den 2 juli
Ola Johansson
Centerpartiet


Grädde på moset denna småskvättiga onsdag i Almedalen är en icke obetydlig uppgång i opinionen för Alliansen och speciellt Centerpartiet som nu ökar i varje mätning till en nivå som faktiskt är bättre än den var motsvarande tid 70 dagar före valet, för fyra år sedan. Här 1,3 procent.

Inga kommentarer: