söndag 30 december 2012

Fjorton förslag förbättrar framtidsbygget

Jag skriver dessa rader efter att ha läst igenom förslaget till idéprogram en andra gång och nu gjort några noteringar om konkreta ändringar. Det är inte ett blogginlägg i vanlig mening, utan en öppen redovisning av hur jag vill förbättra förslaget till Centerpartiets nya idéprogram som har namnet "En hållbar framtid" och som antas på en extrastämma i slutet av mars. Flera tidningar har på sina ledarsidor hyllat Centerpartiets mod och strävan efter tydlighet, medan andra kritiserat förslaget för att vara ogenomtänkt och ofullständigt.

Rättvisa

Här några generella synpunkter på det jag vill ha ändrat. Mycket utgår från individens makt framförallt i förhållandet till staten. Här tycker jag det är viktigt att balansera gentemot en solidarisk tanke där individers ansvar också omfattar medmänniskorna. Vi talar om trygghet och det är bra, vi talar om frihet, det är bra, vi talar om rättigheter, det är också bra, men väldigt lite om rättvisa, vilket är synd.

Liberal

Det har diskuterats huruvida vi är liberaler eller socialliberaler. Jag är förvånad över att vi inte från början velat kalla oss för gröna liberaler. Det är så jag beskriver vårt parti på engelska ”A green liberal party”, när jag träffar personer som inte känner till svensk politik.

Federalism och statens roll

Makten utgår från individer och beslut skall decentraliseras lokalt och regionalt, men jag hade trott och hoppats att ordet ”federalism” en gång för alla var bortglömt. Jag tycker det är dags att rangera ut ett begrepp som är svårt att förklara och att omsätta till Svenska förhållanden.

Dessutom tror jag att det vore till nackdel för Halland med en utveckling mot regionalisering av lagstiftande och beskattning. Det var de federalistiska drömmarna som drev partiet till den position vi hade i ansvarsutredningen, där Halland ansågs för litet för att vara en självständig region.

Kursiv stil = ändringar

1. Inledningen, sid 6, 5:e stycket

Ny lydelse – tillägg: ”Demokrati är en nödvändighet för att människor skall kunna hävda sin rätt. Centerpartiet strävar efter en decentraliserad demokrati där makten utgår från den enskilda människan och hennes ansvar för miljön och sina medmänniskor.

2. Från fattigdom till välstånd, sid 8 överst

Sverige är en centraliserad enhetsstat och behöver fungera bättre genom att ansvar och beslut flyttas ut och att regionala skillnader utjämnas.

3. Hållbara idéer – Frihet, sid 9

Centerpartiet är ett grönt liberalt parti som tror på decentralisering som medel för att människor själva skall styra över sina egna liv…o.s.v.

4. Rättigheter, sid 9 längst ner

Här har jag inget konkret förslag, men vill infoga något om rätten till en bostad och tillhörighet – att känna sig behövd och ingå i ett sammanhang.

5. Hållbar politik – djur och natur,  sid 11 slutet av första stycket

Här skriver man väldigt ingående och detaljerat om Allemansrätten och konflikten gentemot kommersialisering. Det är visserligen viktigt, men har inte i ett idéprogram att göra, speciellt som hela bostadspolitiken och livsmedelsfrågan utelämnats.

6. En fri ekonomi – Jobb, tillväxt och företagande, sid 12, näst sista stycket - redaktionellt

I den näst sista meningen byts ordet ”föreningar” ut mot civilsamhället.

7. Staten och det offentliga samhället, sid 14, andra meningen byts ut

Staten bör så lite som möjligt ingripa i människors liv och beslutsfattande.

8. Samhällskontraktet, sid 15, andra stycket, andra meningen omformuleras

Centerpartiet anser också att det är viktigt att garantera alla människors rätt till…o.s.v.

9. Decentralisering och federalism, sid 15 (samt sid 16 mitten)

Rubriken omformuleras till ”Decentralisering och självstyre
Alla referenser i stycket till federalism byts ut mot lokalt och regionalt självbestämmande/-självstyre.
Motivering: Som politisk idé måste det anses obegripligt och svårt att förklara i den Svenska debatten. Andra federala stater som Spanien, Tyskland och USA har historiska skäl till att de skapades som federationer. Har svårt att se på vilket sätt en federal stat skulle ge mervärde för människor och på vilket sätt det skulle bidra till att utjämna regionala skillnader, när det i Sverige råder så olika förutsättningar mellan olika landsändar. Vi kämpar för att styra statliga investeringar i infrastruktur och utjämna Kommunal ekonomi med hjälp av skatteutjämning. Då är det inkonsekvent att förorda regional självständighet och en ”tunn stat”.

10. Integritet, sid 16, tredje stycket

Orden ”gifta sig med” utgår. Istället bör man föra ett resonemang om att det skall vara möjligt för barn att ha fler än två vårdnadshavare.

11. Före avsnittet Välfärd, sid 16.

Här infogas ett kapitel som avslutar avsnittet Staten och det offentliga samhället.
Det skall handla om rätten att förverkliga bodrömmar och en friare syn på rätten att bosätta sig och att bygga, genom radikala regelförenklingar. Syftet med ett sådant avsnitt är att betona att det i hela landet måste finnas tillräckligt med bostäder åt en ökande befolkning och att det i ”Nybyggarlandet Sverige” ska finnas hållbara boendemiljöer där människor kan känna sig hemma.

12. Utbildning, sid 17, första stycket

Här vet jag inte om man skall gå på reservationen. Känner att gruppen borde haft ett resonemang som på ett bättre sätt beskriver fördelarna med att övergå från skolplikt till lärplikt. På vilket sätt leder det till att fler barn når målen och att resultaten blir bättre?

13. Samma avsnitt, sid 17

Jag går på reservationens linje att betyg är en för begränsad form av återkoppling och att en betygsfri skola med individuell återkoppling kan ge bättre möjlighet att stärka eleverna.

14. Migration och integration, sid 18, sista stycket

Avsnittet är bra. Det gäller att bevaka så inte programmet förlorar sin skärpa här. Det sista stycket handlar om utanförskap och segregering. Centerpartiet bör här ta tillfället att å ena sidan förorda öppna gränser och samtidigt å andra sidan öka kraven på integrationen i de delar som gäller delaktighet och bidragande över kulturella gränser, speciellt i segregerade bostadsområden.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: