fredag 5 oktober 2012

Från Isa af Lygnern till dvärgbandmaskar: Motioner 2012/13

Idag slutar den allmänna motionstiden i Riksdagen och den senaste veckan har inneburit en del korridorspring för att stämma av de sista detaljerna och ordna påskrifter i sista stund.

Det går inte att undvika att reagera på andras motionerande och jag har ägnat förmiddagen åt att irriteras över fyra Hallandsmoderaters tilltag att motionera om utbyggd kärnkraft. En fråga som för närvarande inte ligger på vårt bord, eftersom vi har en lag som reglerar förfarandet vid beslut om utbyggnad som sidsteppar Riksdagen. Vill de inte ändra lagen, kan man undra varför de motionerar. Nåväl nu var det mina egna vi skulle tala om så varför inte då börja med mitt bidrag till energipolitiken.

Vi menar att deras sätt att tolka Miljöbalken är orimligtoch vida övertiger hur andra nationer sätter gränser mellan flygplatser och höga konstruktioner, exempelvis vindsnurror. Det är dessutom anmärkningsvärt att de på ett så flagrant sätt visar potentiella kunder till JAS Gripen och andra försvarssystem hur begränsade de är i sin möjlighet att verka i miljöer där det förekommer vindkraft.

- Länk till artikel i Göteborgsposten den 19 oktober, där effekterna av Försvarsmaktens hålling beskrivs.

Med Karin Nilsson motionerar jag om ”Landsbygdsprövning av statliga regelverk” C375
Motionen utgår ifrån Arbetsmiljöverkets krav på vägar som ska bära och ge plats åt renhållningsfordon, vilket ställer helt orimliga krav på vägens bredd. ”Var någonstans på landsbygden finner man sådana vägar?” Det hela utmynnar i förslaget att statliga verk och myndigheter skall låta landsbygdspröva sina regler på samma sätt som Regeringen nu landsbygdsprövar sina beslut.

Med Anders Åkesson motionerar jag om ”Förenklade regler vid omräkning av andelstal i vägsamfälligheter” C379
Det finns ett stort mörkertal av andelar i vägsamfälligheter som endera är felaktiga, eller beslutats på ett felaktigt sätt. För att råda bot på det föreslår vi att man inför ”Finlandsmodellen” och helt enkelt tillåter föreningarna att själva fatta majoritetsbeslut. Vilket skulle spara en massa jobb på Lantmäteriet och spara en hel del pengar i vägföreningarna.

Jag motionerar själv om ”Avgiftssättning statliga verk och myndigheter” C374
Upphovet är en händelse i samband med en bredbandsutbyggnad där bara det faktum att Trafikverket informeras om att grävning kommer att ske i anslutning till ett vägområde får dem att ta ut en avgift som om de självaskulle grävt. Eftersom det finns stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden så är det lite märkligt att vi har en ordning där staten ger med ena handen och sedan tar tillbaka med den andra.

”Utveckla teknikcollege och stärk det teoretiska inslaget i gymnasiets yrkesutbildningar”C314
Den motionen noterade jag att jag skulle skriva när jag tillsammans med EU-parlamentarikern Kent Johansson, besökte Elof Lindälvs Gymnasium i Kungsbacka och fick höra talas om att de yrkesinriktade gymnasielinjerna tappar elever, eftersom de som vill ha möjlighet att läsa högskola efteråt väljer program som ger dem den möjligheten. Visst är det viktigt att det finns utbildningar som inte kräver av eleverna att de ska läsa högskolebehörighet, men den utvecklingen vi ser riskerar försämra kvalitén och det går stick i stäv med de ambitioner vi har i Kungsbacka med teknikcollege och den Europeiska Automationsklassen inom ECVET.

Detta efter att ha blivit kontaktad av dels en båtcharterföretagare och dessutom av min gamle kollega, den tidigare riksdagsledamoten Lennart Brunander, från Sätila. Lennart är en av de drivande bakom Ångbåtsreplican ”Isa af Lygnern” som driver passagerartrafik som ekonomisk förening på sjön Lygnern mellan Västra Götaland och Halland. Det som förenar dessa är Transportstyrelsens regler som säger att fartyg för uthyrning mellan 6 – 20 meter måste framföras av en skeppare som läst högskola och har minst tre års erfarenhet av arbete i handelsflottan. Detta slår undan förutsättningar för att med god ekonomi driva båtuthyrning och turisttrafik längs våra långa vackra kuster och vattendrag.

Totalt blev det elva stycken varav sex från eget tangentbord
Johan Hedin i kammaraktion.
Utöver dessa finns ett antal motioner som inte kommer från min penna direkt, men där jag varit med och påverkat innehållet och fått lov att sätta min namnteckning under. I något fall när det gällt frågor som faller under mitt eget utskott Civilutskottet har jag låtit någon annan underteckna den motion jag själv har skrivit. In alles har jag räknat till 11 stycken som jag själv och med andra har satt mitt namn under. En Alliansgemensam om att få tillbaka häktet till Halland, en annan med företrädare för de fyra Allianspartierna om gårdsförsäljning av vin och öl. Väl inne på det området ska vi kanske nämna att jag tillsammans med Johan Hedin i Stureplanscentern skrivit en motion som ifrågasätter försäljningsmonopolet för alkohol så som det är utformat idag. Tyvärr kan jag inte hitta länken till den motionen just nu så jag ber att få återkomma. Säkert många som har frågor på det.

Biotopsskydd och dvärgbandmask är två andra motioner som tillkommit på andras initiativ där jag har medundertecknat. Välkommen att ställa frågor till mig och att följa upp hur besluten fattas senare i vår när motionsbehandlingen kommer igång

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: