torsdag 10 februari 2011

Sjöfart hamnar och tågolycka

Bloggar från ett stillastående tåg en bit utanför Katrineholm. Vi har stått här i två timmar för att någon blivit påkörd och vi väntar på att en ny lokförare ska ta sig hit från Hallsberg. Kvällens möte med Centerpartister i Hylte är i farozonen, men det kommer ju i skuggan av de tankar man får om liv och död en stund som denna. Otäckt är det!

I morgon fredag 13-15 ska jag besöka Halmstad Hamn för en rundvisning och presentation av hamnen och dess planer. Sveriges kust lär vara 2 700 km lång, den längsta i EU. Att 90 % av vår export någon gång transporteras till sjöss överraskar ingen. Sjöfarten glöms ofta bort i den animerade diskussionen om järnväg eller vägtrafik. Under min tid i Trafikutskottet har jag lärt mig att de fyra tranportslagen, vägtrafik, spår, sjöfart och flyg måste fungera tillsammans och att det är i skärningspunkterna (de så kallade itermodala lösningarna) nyckeln finns för effektivisering som gör Svenska råvaror och exportprodukter konkurrenskraftiga.

Det handlar mycket om teknik och logistik, men också om transportnäringens ekonomiska villkor. Min kammardebut handlade om avgifterna till Tranportstyrelsens tillsyn och registerhållning. Hur avgifter och skatter fördelas och hur de styr ger viktiga signaler till transportföretag och industri. Centerpartiet och Riksdagen har uppmanat Regeringen att utreda och införa en tonnageskatt på Svensk sjöfart som skulle ersätta den företagsbeskattning som nu finns. Rederinäringen har efterfrågat ett Svenskt Internationellt Sjöfartsregister (SIS). De hoppas på att det skulle sätta stopp för den utflaggning som idag sker av den svenska handelsflottan. Regeringen har tillsatt en utredare, Jonas Bjelfvenstam, som valt att inte föreslå att ett SIS inrättas. Finansminister Anders Borg har i Riksdagen redogjort för det minimala skattetryck som idag belastar Svensk sjöfart och vilka följdeffekter införandet av tonnageskatt skulle få. Det är inte självklart för mig att stämma  in i kören av partivänner och Allianskamrater som kräver tonnageskatt nu. Det är heller inte självklart att ett Svenskt Internationellt Sjöfartsregister är det viktigaste för de Maritima branscherna.

Hela arbetsgivareavgiften krediteras för den ombordanställda personalen som i sin tur inte betalar någon inkomstskatt och överlåter på så sätt kostnaden för skola, barnomsorg, äldrevård, sjukvård etc på andra löntagare. Sjöfarten liksom övrig svensk industri har speciella regler för överavskrivning. Ett fartyg är avskrivet redan efter fem år. För att slippa betala skatt säljs båten och värdet investeras det i nya fartyg på så vis skjuts skatten upp, värdet på denna skatt är enligt Anders Borg nu uppe i nära 10 Mdr kronor. Ställda inför utsikten att behöva betala detta ter sig alternativet att flagga ut som förmånligare. Bolagsskatten som svensk sjöfart betalar är försumbar, jämfört med övriga näringar. Det är rimligt att införande av tonnageskatt skulle medföra en översyn av den totala bekattningen av sjöfarten.

I går träffade jag Sjöfartsforum, en sammanslutning av aktörer inom och med anknytning till Sjöfart och Maritim verksamhet. De efterlyste en "Vision och strategi för det Maritima klustret" från Regeringens sida. I en sådan ska skattefrågor och rederiernas villkor ingå, men risken är att SIS och tonnageskatt blir en huvudfråga och det tycker inte jag att det är.

Sjöfartsforum föreslår en lång rad åtgärder som jag tycker Regeringen borde titta på. Den viktigaste är helhetssynen, visionen och strategin. Låt oss först titta på sjöfartens totala beskattning.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: