torsdag 8 juli 2010

Bästa platsen för idrott i Kungsbacka, Klovsten v.s Hede

Det statligt helägda bolaget Svevia har som huvudsaklig uppgift att sköta och underhålla landets vägnät. De äger mark i Kungsbacka, vid Klovsten – Säröavfarten. Nu har de ansökt om att få lov att bygga en Multisporthall med inriktning på motorsport där och ledande kommunpolitiker i Kungsbacka har genast, instinktivt, uttalat sig positiva till det hela. Kommunstyrelsen har sagt att man kan utreda det hela.
Själv har jag svårt att känna samma entusiasm. Jag har gått med på att utreda, men är inte lika övertygad om att det hela är positivt för Kungsbacka så som förslaget är utformat. Visst är det roligt att stora företag ser potentialen i sina markinnehav och vill satsa i det expansiva och attraktiva Kungsbacka. Men när detta företag är statligt ägt, satsar helt vid sidan av sin kärnverksamhet och gör det inom ett område som borde vara förbehållet det privata näringslivet, blir man frågande över hur noga dessa politiker läst det egna partiprogrammet.

Det är det största och viktigaste skälet till min skepsis. Nu kommer tre till.

Kungsbackas kommunfullmäktige har alldeles nyligen identifierat områden för etablering av verksamheter - företag. Kungsbacka är en utpendlingskommun, med få större företag. Satsningen på mark för näringsliv är viktig för att göra Kungsbacka attraktivt för företagsetableringar som ger nya jobb. Just den mark där Svevia vill bygga är den mest attraktiva. I en tidigare blogg skrev jag om Kungsbacka LBC som vill omvandla mark för näringsliv, just i Klovsten. Här riskerar intressena motverka varann. Bra industrimark går till spillo för en verksamhet som inte kommer att generera speciellt många jobb.

I Kungsbackas lokala K2020 som antagits av Kommunfullmäktige har just Klovsten identifierats som en viktig knutpunkt där bussar från Onsala möter Blå Express och där bilpendlare möts för att endera kliva av eller på bussen, byta buss, eller samåka. En knutpunkt för kollektivtrafik som ska vara attraktiv kräver ytor. Svevia-hallens parkeringsplatser påstås kunna samutnyttjas med kollektivtrafiken. Parkeringsytor finns även utan en hall. Frågan är om det inte är viktigare att arbetsplatserna ligger nära kollektivtrafiken. Risken finns att dessa parkeringsytor kommer att göra att bilåkandet understöds snarare än motverkas.

Tredje problemet är välkänt. Krutröken är tät kring frågan om var den ”västra” återvinningscentralen skall ligga. Bolsheden är ”kört” menar många. Lika svårt tycks det vara att nå enighet kring det bästa förslaget, att placera återvinningscentralen centralt, i Särö, vid däckverkstaden. Många anser att ett utbyggt Klovsten är enda sättet som kommer att återstå när krutröken lagt sig. Att bygga ut återvinningscentralen på dess nuvarande plats i Klovsten går inte. Platsen räcker inte till och förskolan Grunden, som ligger mycket närmare återvinningscentralen än de villor som anser sig bli störda i Särö, lägger välmotiverade hinder i vägen. En återvinningspark kan förläggas till Klovsten om man kan disponera marken fritt. Platsen ligger väldigt bra till för många kommuninnevånare. Lättillgängligt, centralt och gott om plats, förutsatt att det går att expandera över de ytor som Svevia anser sig behöva för sin hall.

Sammantaget anser jag att vi istället för att applådera deras planer, med konstruktiv skepsis, borde föreslå ett markbyte med Svevia. Centerpartiet har tidigare lanserat idén att utöver Inlags idrottsområde, förlägga bollplaner, sporthallar och mässområden till Hede. Där finns närheten till pendeltåget som gör området tillgängligt och attraktivt för hela Göteborgsområdet. Tänk er Gothia Cup, både vid Inlag och i Hede/Voxlöv. Där finns också möjlighet att skapa nödvändiga rekreationsområden och samlingspunkter för de 1000-tals människor som kommer att bo i Kungsbackas norra stadsdelar. Klovsten ligger ur tillgänglighetssynpunkt ”in the middle of nowhere”, såvida man inte kör bil förstås. Hede/Voxlöv är ett mycket bättre förslag som nu riskerar att skjutas på en osäker framtid.

I morgon fredag kommer Centerpartiet genom Peter Fritzson och Fredrik Hansson att på nytt lansera denna idé, som alternativ till Svevias etablering.

Inga kommentarer: