onsdag 19 maj 2010

Långtidssjukfrånvaron minskar i Kungsbacka

Alliansens politik är riktig och har gjort nytta, inte minst för de enskilda. Under åren 2006 till idag har antalet sjukfrånvarodagar som överstiger 28 per år (ett mått som definierar långtidssjukfrånvaron), minskat med 42% inom Kungsbacka kommuns Serviceförvaltning. Inom ett område, lokalvården, har den nästan halverats under de senaste fyra åren.

Siffrorna kommer från den "Personalredovisning med hälsobokslut" som Nämnden för Service fick redovisat för oss under förmiddagen idag. De ändrade sjukskrivningreglerna som är ett led i den "jobblinje" som varit så framgångsrik är ett skäl till det goda resultatet. Det andra och kanske viktigaste är det långsiktiga förebyggande arbete som Nämnden påbörjade redan förra mandatperioden.

Förvaltningen har arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön och att arbeta med rehabilitering. Inom området lolakvård har det samtidigt skett en betydande effetkivisering med ökat kundfokus, bätre arbetshjälpmedel och ändrad arbetsorganisation, vilken i sin tur lett till att beställarnas benägenhet att konkurrensutsätta minskat betydligt. Minns ni att Förskola & Grundskola gick ut och begörde att få konkurrensutsätta samtliga skolor. Det förslaget har de nu dragit tillbaka och istället fick de flera miljoner i återbäring att öka kvalitén för i sin egen verksamhet.

Detta visar på tre viktiga effekter att minnas inför valen i september.
  1. Arbetslinjen har lett till minskad sjukfrånvaro. Det har blivit självklart för alla inblandade att det viktigaste är att komma tillbaks till jobbets gemenskap och försörja sig genom arbete.
  2. Det lönar sig att arbeta långsiktigt med att förebygga arbetsskador, stress och förslitning genom friksvård och bättre hjälpmedel.
  3. Konkurrens i den offentliga sektorn behöver inte vara negativt, tvärtom kan det utveckla de anställda och öka glädjen i arbetet, vilket också kan minska korttidssjukfrånvaron.

Den tredje faktorn, konkurrensutsättningen, var en förutsättning för att vår lokalvård skulle kunna utvecklas dit där den är idag. I vänsterpartiernas värld är privata företag i den offentligt finansierade kommunala verksamheten ett nödvändigt ont. För oss är de ett naturligt och självklart alternativ. I de fall där dessa inte lever upp till de kvalitetskrav som ställts måste vi vara beredda att ifrågasätta och kräva omedelbara åtgärder. Ingen kommun och inget företag vill ha ett dåligt rykte. Skillnaden är den att företaget förlorar affären och relationen till sin kund, medan kunden/medborgaren måste stå ut med kommunen oavsett vilken kvalité som levereras.

2 kommentarer:

äljen sa...

Så Kungsbacka har inte följt resten av Sverige i neddragningar av de som faktiskt är proffs på rehabilitering, nämligen sjukgymnaster?

Ola Johansson sa...

Längtar du hem Elin?

Ska också tillägga att av de 63 som var långtidssjukskrivna under 2009 så har 37 börjat arbeta igen, Några har slutat och ytterligare några är fortfarande sjukskrivna helt eller delvis. Andelen medarbetare som är helt sjukskrivna har halverats i Kungsbacka.