måndag 7 september 2009

Svar på mail från Gunnel i Åsa om skolans budget

"Hej Gunnel
Tack för ditt mail. Det finns många bra frågor och påståenden som det känns inspirerande att kommentera och bemöta. Först skulle jag vilja bjuda in dig till ett möte. Den 28 september har vi ett gruppmöte kl 18.30 i Stadshuset, öppet för alla där vi bland annat ska gå igenom och diskutera de skatteprognoser som ligger till grund för den budget som antogs i maj och som innebär neddragningar med i genomsnitt 4,5 %, jämfört med de uppräknade siffror för 2010 som antogs inför 2009. Med det vill jag ha sagt att det för 2010 inte är frågan om någon minskning av budget utan snarare en minskning av ökningstakten. Eller som jag brukar säga, en anpassning till intäkterna. Med facit i hand borde denna inbromsning börjat tidigare, redan förra året. Då hade inte effekterna blivit lika märkbara nu, men då visste vi inte så mycket om den globala finanskris vars effekter drabbar oss nu, med minskade skatteintäkter som följd. Jag har sagt det förut och säger det gärna igen. Man kan inte använda mera pengar än man har. Man kan inte låna av kommande generationer, eller låta någon annan betala ens räkningar.

Nu går vi in på din första fråga. Tycker jag det är Okej att alla nämnder skall ha samma sparbeting? Svaret är nej. Vi satte undan extra pengar till Individ & Familj för bland annat Försörjningsstödet (socialbidrag) och till Handikapp för kostnader för LSS - Lagen om Stöd och Service. Det innebar att det blev ytterligare lite mindre pengar till övriga. Förskola & Grundskola har även de kostnader för LSS, vilka de fått kompensation för. Dessutom gjordes en bred uppgörelse där även S var med, vilket ledde till det goda resultatet att ytterligare 8 miljoner lades till i FG:s budget till elever i behov av särskilt stöd. Vad jag har hört har de nu "öronmärkts" till SPC - Specilapedagogiskt centrum. För Centerpartiet har det varit viktigt att extraresurser ska användas till de som är värst utsatta och som inte klarar sig utan samhällets resurser. En solidaritetstanke som jag hoppas du håller med om. Nu har jag hört att försörjningsstödet ökat ännu mera och för min del är det viktigare att människor kan överleva.

Nu till Björklund. Ja det går ju an att som minister tycka att "inga neddragningar ska drabba skolan". Tråkigt med en "gammal" kommunpolitiker som han att han verkar ha glömt att när kommunerna har dålig ekonomi så drabbar det alla, inte minst skolan eftersom det är den som står för mer än häften av en normal kommuns kostnader. Jag tror det är likadant i samtliga landets kommuner. Anpassningar till en dålig ekonomi leder till stora neddragningar som tyvärr drabbar skola, äldreomsorg, tekniska verksamheter, kultur och fritid. Om han menar allvar med detta borde han ge kommunerna ett extra statsbidrag till skolan och tvinga kommunerna att öronmärka dessa. Uppenbarligen verkar han vara ensam i regeringen. Se det mer som ett populistiskt utspel.

Skolan står för cirka 60 % av kommunens budget. Förskola & Grundskola kostar ungefär 1,4 miljarder. Kommunens totala omslutning är knappt 3,5 miljarder kronor. När en så stor nämnd begär pengar inför ett nytt budgetår är bara ökningen i storlek lika mycket som hela Kulturnämndens- eller Fritidsnämndens budget för hela året. Ingen kan väl drömma om att vi skall lägga ner all kultur för att Förskola & Grundskola ska fortsätta öka som tidigare. Jag håller med om att skolan är viktig och att den liksom förskolan måste få kosta. Men det är inte bara kostnaderna som skall jämföras. Resultatet är lika viktigt. Jämförelser visar att Kungsbacka kommun har en mycket bra skola, med goda resultat (även om man jämför de elever med sämst resultat). De visar också att vi har en god personaltäthet i förskolan, jämfört med liknande kommuner. Så sent som i somras besökte Sveriges Kommuner & Landsting Kungsbacka för att ta reda på vad det beror på att vi har en så bra skola, så att andra kommuner kan lära av oss. Det är olika verkligheter ute i landet och visst har det betydelse att vi har en högutbildad befolkning med goda inkomster. En kommun med sämre förutsättningar än vår behöver säkert satsa mera på skolan än vad vi gör.

Jag har full respekt för FG-nämndens val att upphöra med dagbarnvårdarverksamhet i kommunal regi, för att inte neddragningarna i skolan och övrig förskoleverksamhet skulle bli så stora. Blir det inte så kommer elevpengen och ersättningen till förskolebarn att minska ännu mer i förhållande till vad den skulle varit annars. Min "käcka" kommentar var inte för att jag gillar beslutet. Jag har full förståelse för att det var ett svårt och impopulärt beslut. Jag tycker det är modigt att våga ifrågasätta hela verksamheter istället för att skära ännu tjockare skivor med osthyveln. Jag håller nämligen med om att smärtgränsen snart är nådd när det gäller skolan och att vi snart kanske måste vara lika drastiska när Kommunfullmäktige beslutar om ramar.

Låt oss inte hoppas att det skall behövas. Arbetslösheten fortsätter att öka och det är inga goda tecken vad gäller skatteintäkterna. Om vi ska klara jobben i kommunen behövs det mer pengar från staten, eller en snabb vändning i ekonomin.

Att dagmammorna kan starta eget sa jag inte som en uppmaning, utan för att det är sant. Jag tycker inte om när det framställdes som att valfriheten försvann och att det i framtiden inte skulle finnas några familjedaghem i Kungsbacka. Det kommer att vara möjligt att starta sådan verksamhet och så mycket enklare att få tillgång till den när man inte behöver gå omvägen via rektorer och förvaltning, som ofta är ovilliga, utan kan gå direkt och ställa sig i kö hos den enskilda dagmamman. Då får vi en verklig valfrihet och inte en konkurrens inom kommunal verksamhet där olika omsorgsformer konkurrerar med varann. I den konkurrensen har dagmammorna varit förlorare långt innan det här beslutet.

"Svaret är: balans i för- och grundskolenämndens budget."

Ja det är ju det vi vill ha. Alla gör så gott de kan för att hålla budget och inte orsaka underskott. Inom Servicenämnden där jag är ordförande har vi beslutat efterskänka hyror, vilket ger FG närmare 7 miljoner mer än de haft från början. Vi diskuterar olika sätt att effektivisera inom städ och måltid. Det senare för att kunna hantera de ökande livsmedelskostnaderna som annars riskerar att belasta FG än mer. För 2009 kompenserades det med 6 miljoner ur Kommunstyrelsens konto för oförutsett. Under 2010 finns inga sådan marginaler som det ser ut nu. Om någon nämnd skulle drabbas av ökande kostnader eller inte kunna hålla sin budget, tvingas vi låna pengar i bank. Dessa skall betalas tillbaka av de barn vi båda värnar om. Det var detta miljöpartiet och vänstern, samt även Spi ville göra. Inget annat parti tyckte att vi skulle underbalansera budget, eller höja skatten. Kungsbacka har redan hög skatt och kommunalskatten, till skillnad från kommunalskatten drabbar låginkomsttagare mest.

Jag håller med dig om att Kungsbacka kommun kan anses vara välbärgad. Men för det är inte resurserna obegränsade. Vi kan inte lägga ut mer pengar än vi får in. Kungsbacka kommun avsätter varje år ungefär 60 miljoner till de kommunanställda som kommer att gå i pension. Det är inte alla kommuner som har råd att göra det. Man kan ha olika åsikter huruvida vi ska ha den framförhållningen. Vi har investerat mycket pengar i båda gymnasieskolorna, i många nya skolor, i en gigantisk förskoleutbyggnad och i många nya äldreboenden. Det är så vi har använt vår goda ekonomi. En del kommuner säljer av sådana tillgångar när de får dålig ekonomi. Med all respekt för att det finns behov i skolan och i förskolan. Jag tycker inte vi är där ännu.

Ännu en gång tack för ditt brev. Jag tycker det vore roligt om du kom så vi fick prata mera om kommunal ekonomi och vad det innebär att fatta beslut om våra gemensamma resurser för allas välfärd."

Inga kommentarer: