söndag 30 oktober 2011

Medborgarskap i Republiken Jämtland

Fredag den 28 oktober, inbjuden till Jämtland för att besöka tre Bygdegårdar, Alsen, Undersåker och slutligen Trångsviken. Första stoppet i Östersund och Idrottens hus, där jag fick förmånen att berätta för deltagarna i Nätverket HälZa i Jämtland om vad Bygdegårdarnas Riksförbund kan tillföra i projektet och det är inte lite. På vägen hann vi med att besöka ett intressant husbygge med innovativ träteknik samt en liten och spännande korvfabrik, Åre Chark och Deli. Hann med att besöka tre kommuner, Östersund, Krokom och Åre. Tredje Jämtlandsbesöket i höst. Dags att söka medborgarskap i Republiken?

Här kommer pressmeddelandet:
Riksdagsledamoten Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiske talesperson, besökte åter Jämtland fredagen den 28 oktober. Senast (Riksstämmorna i Åre den 22-25 september ej medräknat) Ola besökte länet var den 17 augusti. Vid det tillfället uppmärksammades problemen med låg marknadsvärdering av nya bostäder, svårigheter med kreditgivning och låg omsättning i bostadsbeståndet.

Ola Johansson är även Förbundsordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund (BR), vilka organiserar mer än 1400 öppna samlingslokaler, varav 90 stycken i Jämtland- Härjedalen. Syftet med besöket i fredags var först och främst att, tillsammans med distriktsordföranden i BR, Gunilla Åsell, besöka några av de mest framstående Bygdegårdarna, Alsen, Undersåker och Trångsviken, samt att berätta för ledningsgruppen i Nätverket HälZa i Jämtland om den potential för möten, fysisk aktivitet och god matkultur som Bygdegårdarna utgör.

Ola Johansson och Centerriksdagskollegan Per Åsling, Trångsviken återkom till frågan om bostadskrediter och byggande i glesbygd när de besiktigade ett husbygge i Undersåker. Det är företaget IsoTimber som bygger såväl energi- som kostnadseffektivt i trä genom att använda spårfrästa träblock av virke som i ett annat sammanhang skulle anses som lågkvalitativt. Träindustriföretaget har kommit överens med bankerna om att det räcker med en borgen för 50% av byggkostnaden, resten anses vara eget invändigt arbete. Dessutom monteras huset på så kort tid att byggkostnaden blir betydligt lägre än för hus byggda på traditionellt sätt.

Regeringen har tagit intryck och föreslår nu avsevärda förbättringar av villkoren för byggande på så kallade ”svaga marknader”. De föreslår nu att istället för dagens garantibelopp på cirka 10.000 kronor per kvadratmeter införa en övre beloppsgräns om 16.000 kronor. ”Detta är verkligen ett steg i rätt riktning. Vi hoppas nu att myndigheterna ökar sina insatser för rådgivning och stöd så att denna möjlighet utnyttjas bättre”.

Fakta:
Statens Bostadskreditnämnd BKN är regeringens expertorgan när det gäller kapitalförsörjning till bostadssektorn, med särskild inriktning på garantigivning. De har bland annat till uppgift att underlätta bostadsbyggandet genom att lämna statliga kreditgarantier, samt att stödja förstagångsköpare genom att ge stöd till hushåll som har svårt att få bostadslån, trots att de har en långsiktig betalningsförmåga.

Problemet i områden där efterfrågan är låg är att i samma ögonblick som nyckeln sätts i låset på den färdigbyggda fastigheten sjunker marknadsvärdet under produktionsvärdet. Det är skälet till att den ordinarie kreditmarknaden inte förmår tillgodose behovet av krediter till dem som trots en god betalningsförmåga vill låna för att bygga ett nytt en- eller flerfamiljshus.

BKN har tidigare begränsat sin möjlighet att ställa garantier till bidragsunderlaget enligt förordningen om statlig byggnadssubvention. Genom att istället sätta upp en övre beloppsgräns om 16.000 kronor per kvadratmeter bruksarea åstadkoms en modell som bättre svarar mot behovet av anpassning till markandsvärdena. Idag är det genomsnittliga garantibeloppet 10.000 kronor.

Ökat bostadsbyggande behövs för långsiktig tillväxt. Förutom livskraftiga företag, behövs en samhällsbyggnad som ger spelrum för kultur- och fritidsaktiviteter. Företagsamheten och föreningslivet i Jämtland har en stark tradition och det finns goda exempel på samverkan, exempelvis kring Bygdegården i Trångsviken. Boverkets fortsatta stöd till att göra Bygdegårdarna tillgängliga, moderna och attraktiva och Bostadskreditnämndens ansträngningar att stödja bostadsmarknaden är betydelsefullt för möjligheten att hålla Hela Sverige levande.
Per Åsling i Trångsviken. Biblioteket är en av många samhällsfunktioner som är inhysta i vad många kallar för Bygdegårdarnas Rolls Royce.
Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: