tisdag 25 maj 2010

Rätt fokus i miljöarbetet behövs

Idag diskuterades miljfrågorna mest av alla på Kommunstyrelsen. För det första fick Kommunstyrelsen ta del av den Miljörapport som presenterades på särskild presskonferens tidigare. Miljörapporten visar på vilket sätt vi närmarar oss de mål som Kommunfullmäktige beslutade kring de 16 nationella miljömålen i februari 2008. denna rapport är den första som kan kopplas till kommunens miljömål och därför extra intressant.

Från början var det tänkt att det inte skulle redovisas någonting till KF utan rapporten skulle helt enkelt bara skickas ut i handlingarna. tack vare Centerpartiet kommer den nu upp som ett ärende, där vi dels få information och dessutom kan ställa frågor och diskutera på torget den 12 juni.

Den andra frågan gällde hur miljöarbetet i kommunen skall organiseras sedan den nuvarande Agenda 21 organisationen med ledningsgrupp och samordnare går i graven vid årsskiftet.

Dagens Agenda 21-samordnare blir istället miljösamordnare på Kommunstyrelsen och en ny "strateg" skall anställas. kanske OK, men erfarenheter från framgångsrika miljökommuner som Trollhättan och Växjö säger att organisationsfrågan är en andrahandsfråga. det viktigaste är att politiskt visa vilja och sätta mål och ambitioner, sedan kan man sätta en organisation i sjön. Så var det nu inte föreslaget. Först rekrytera, sedan sätta mål. Fel ordning, ansåg vi och ville att mål och prioriteringar inom miljöområdet skulle tas fram först, så att den tilltänkta strategen vet vad det är för jobb han, eller hon kommer till. Vi tyckte dessutom att det sätt som Trollhättan skapat den politiska överbyggnaden verkade mera fokuserad och kraftfullare, där både Kommunstyrelsens och de berörda nämnderna (Teknik, Miljö & Hälsa, Bygg och Service) utgör ledningsgrupp för Hållbart samhälle, tillsammans med de berörda tjänstemännen och förvaltningscheferna. Då får miljöfrågorna en särskild dagordning och beslut kan verkställas direkt.

Synd att vi skulle bli ensamma med ett så bra förslag. Bättre gick det då med vårt förslag att först ange mål och prioriteringar. Där förlorade vi knappt i votering. Får se hur fullmäktige ställer sig. Jag tror att fler kan ändra sig.

Kungsbacka är en fairtrade City. det har vi sett till i Service och på förslag från c när inköpsordningen/upphandlingspolicyn omarbetades. Då kom fairtradeaspekterna med. Därför tyckte vi att S motion om att Kungsbacka ska bli Fairtrade City var värd ett bättre öde än avslag. Kungsbacka kan inte leva upp till alla kraven utan att behöva gå ut och kontrollera enskilda företag, därför är det inte realistiskt att bifalla motionen. Däremot kan man besvara den med att vi faktiskt handlar rättvisemärkt i hög utsträckning redan nu.

Slutligen delårsrapporten för april 2010. Att skatteintäkterna skulle ge 87 milj mer visste vi redan när vi tog budgeten. Nu visar det sig att pensionskostnader och andra PO-påslag blev mindre än budgeterat. sammantaget pekar det på ett prognostiserat plus på 164 miljoner för 2010. Största problemen finns inom IFO där försörjningsstödet och missbruksvården ger stora underskott. Ett tecken i tiden och sviterna efter den globala krisen. Måhända drabbas det "rika" Kungsbacka hårdare än de kommuner som konstant ligger på en hög nivå när det gäller alkoholkonsumtion och socialbidrag,


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: