söndag 21 januari 2018

Centerpartiet säger ja till att låta utreda ett tredje kön

Under veckan har vi i Centerpartiet med undertecknad som talesperson på en fråga ställd av Dagens Eko sagt att vi inte har något emot att utreda ett tredje kön, så som Ulrika Westerlund föreslår i utredningen Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SoU 2017:92.

Det är glädjande att det hela uppmärksammats positivt och som en ändring av vår ståndpunkt. Det är inte så man ska uppfatta det, utan snarare en följd av de beslut vi fattat, senast på partistämman i Malmö i oktober. Såhär skriver vi i yttrandet över motioner på området.

"Centerpartiet har stor respekt för att det finns människor som känner starkt att de varken vill identifiera sig som man eller kvinna och tycker att frågan måste tas på stort allvar. Centerpartiet vill, så långt möjligt, ha könsneutral lagstiftning.

I Sverige är kön kopplat till personnummer där den tredje positionen i de fyra sista siffrorna indikerar om personen är man eller kvinna. Det möjliggör att all offentlig statistik kan analyseras utifrån ett genusperspektiv. Om det, vid en eventuell omläggning av personnummersystemet, är möjligt att förena möjligheten för den enskilde att inte registrera sig som man eller kvinna med möjligheten att fortsatt kunna analysera all offentlig statiskt utifrån ett genusperspektiv har Centerpartiet inget emot att en förändring görs. Är det inte möjligt så väger den genusuppdelade statistiken tyngre än att den enskilde ska kunna avstå från att registrera sig som man eller kvinna."

Med detta beslutade stämman efter en lång debatt besvara motionerna.

Vårt besked innebär alltså inte ett omedelbart ja till ett tredje kön. Med vetskap om hur personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna, men som ändå i samhällets, arbetslivets, familjens, eller myndigheters ögon tvingas till det, mår vill vi få detta utrett så vi kan ta ställning. Det behöver upprepas att vi förstår den svåra situation många transpersoner befinner sig i.

Som personnummersystemet är utformat idag fyller det en roll för att upprätthålla en genusuppdaterad statistik över befolkningen som helhet. Det väger i nuläget tyngre för oss än behovet för den enskilde att kunna avstå från att vara registrerad i folkbokföringen som man eller kvinna.

Individers könstillhörighet är inte intressant i det sammanhanget. Skulle en sådan utredning som föreslås visa på förslag där inte personnummersystemet påverkas, eller där det skulle presenteras alternativa lösningar som säkerställer könsuppdelad statistik är vi beredda att ändra oss.

Ola Johansson, Centerpartiet

Inga kommentarer: