onsdag 27 mars 2013

Hög tid att stärka skyddet för misshandlade kvinnor

De flesta fallen av misshandel sker i hemmet och inte sällan i en hyreslägenhet som tillhör den (oftast) man som misshandlat. Systematisk misshandel som får fortgå, kan leda till att hyresvärden finner skäl att säga upp hyreskontraktet och därmed rätten för både mannen och den misshandlade kvinnan att bo kvar. Besittningsrätten är stark i hyreslagstiftningen, även i sådana fall som beskrivs ovan. Skyddet för misshandlade kvinnor behöver stärkas på flera fronter, framförallt gäller det att greppa omfattningen, synliggöra den och motverka orsakerna.

Alliansregeringen utnämnde i april 2012 Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer för att belysa fler aspekter av problemet. I hennes uppdrag ingår bland annat att överväga hur skyddet för och stödet till brottsoffren kan stärkas. Förutom att fokusera på stöd till brottsoffer ska även utredningen se över möjligheterna till ett bättre förebyggande arbete och stärkt samordning mellan olika aktörer.

Idag beslutade vi i ett enhälligt Civilutskott om ett tillkännagivande för Regeringen om en översyn av hyreslagen för att öka skyddet att få bo kvar för den som misshandlats i sitt hem av sin make eller sambo. Även om dagens lagstiftning redan ger sådana möjligheter ser vi ett värde i att ytterligare stärka skyddet för dessa brottsoffer och se över tillämpningen av gällande regler.

Riksdagen uppmanar således Regeringen att ytterligare förtydliga och stärka den våldsutsattas rätt att bo kvar i sin lägenhet, medan den som misshandlat är den som måste söka sig en annan bostad. Beslutet fattas den 11 april. Alliansen genomför just nu en lång rad åtgärder för att stärka skyddet för brottsoffer. Mot den bakgrunden är det rimligt att samtidigt göra översynen av de bestämmelser i hyreslagen som kan ha koppling till problemet.

Jag och Centerpartiet har varit pådrivande i att ena utskottet kring förslaget. Det är självklart viktigt att se över de paragrafer i hyreslagen som kan stärkas, men det räcker inte. Mörkertalet vad gäller våld i nära relationer är stort och omfattningen är till stora delar okänd. För att kunna se helheten och vidta relevanta och ändamålsenliga åtgärder har därför Brottsförebyggande rådet fått i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av omfattningen och även fånga in brott som inte polisanmälts.

Så tar vi ytterligare steg att öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor och barn.

Ola Johansson
Centerpartiet

1 kommentar:

FV sa...

Jag tycker hela diskussionen skall göras neutral utifrån kön och sexuell läggning. Vi kan ta ett annat ex. Betydligt fler män skadas i trafiken. Men vi ger ju samma hjälp från sjukvården till kvinnor. Varför inte tänka likadant i detta fall? Det borde ju vara självklart att du inte är med och diskriminerar som nu är fallet.